Oostvaardersplassen algemeen

  1. Wat is de Oostvaardersplassen?
  2. Van wie is de Oostvaardersplassen?
  3. Wat is een Natura 2000-gebied?
  4. Wat is Nationaal Park Nieuwland?
  5. Wat is de commissie van Geel?
  6. Wat is er gebeurd met het advies van de commissie-Van Geel?

1. Wat is de Oostvaardersplassen?

De Oostvaardersplassen is een groot moerasgebied tussen Lelystad en Almere dat grenst aan het Markermeer. Het is van internationaal belang als broed-, foerageer- en ruigebied voor talloze water- en moerasvogels. Sinds 2010 is de Oostvaardersplassen een Natura 2000-gebied. De Oostvaardersplassen zijn een onderdeel van het nieuwste nationaal park van Nederland: Nationaal Park Nieuw Land.

2. Van wie is de Oostvaardersplassen?

Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beleid voor de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied en beheert het binnen de kaders van het provinciaal beleid.

3. Wat is een Natura 2000-gebied?

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden. De Europese Unie heeft dit netwerk ontwikkeld om de biodiversiteit in Europa te beschermen. Planten en dieren houden zich niet aan de landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Dat voorkomt dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. De Oostvaardersplassen heeft een speciale bescherming in het kader van de Europese vogelrichtlijn en heeft ook een Europees diploma gekregen voor beschermde gebieden.

4. Wat is Nationaal Park Nieuw Land?

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De gebieden vormen samen het jongste Nationaal Park van Nederland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De komende jaren wordt de natuur verder versterkt en het gebied beter beleefbaar gemaakt voor bezoekers, zodat de kwaliteiten van het gebied nog beter tot uiting komen. Het Nationaal Park Nieuw Land is een initiatief van de provincie Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Flevo-Landschap, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland.

5. Wat is de commissie-Van Geel?

In 2017 heeft de provincie Flevoland een commissie onder voorzitterschap van Pieter van Geel gevraagd een advies te schrijven voor de toekomst van het gebied. Voor dit rapport heeft de commissie veel partijen geïnterviewd, wat heeft geleid tot een advies over het beleid voor het beheer in de Oostvaardersplassen. Uitgangspunten bij het advies zijn onder andere behoud van het karakter van het gebied, het belang van de Natura 2000-doelen voor vogelsoorten, een impuls aan recreatie en toerisme en het dierenwelzijn van de grote grazers.

6. Wat is er gebeurd met het advies van de commissie-Van Geel?

Op 25 april 2018 heeft de commissie-Van Geel haar advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Op 11 juli 2018 besloten Provinciale Staten van Flevoland het advies van de commissie-Van Geel, met enkele aanvullingen, over te nemen. Daarmee vormt het advies van de commissie-Van Geel een nieuw beleidskader. Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt over het beheer en de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen. In het managementplan van Staatsbosbeheer staat de uitwerking hiervan voor de komende jaren.