Oeveronderhoud Flevoland

De provincie beheert en onderhoud ruim 150 kilometer aan vaarwegen in Flevoland. Het onderhoud van oevers is daar een onderdeel van. Dit doen we om de vaarwegen in stand te houden voor de vaarweggebruikers en de omgeving, en om ruimte te bieden aan natuur. De komende jaren werken we op verschillende plekken aan het onderhouden van deze oevers.

Werkwijze onderhoud oevers

De provincie onderzoekt continu de staat van de oeverbescherming. Vervolgens beoordelen we of en welk onderhoud nodig is. Als blijkt dat er groot onderhoud nodig is, bekijken we of het mogelijk is de constructie van de oever te herstellen door bepaalde delen te vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de volledige constructie vervangen. De exacte uitvoering verschilt per gebied. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk vanaf het water plaats om de overlast te beperken.

Planning onderhoud in fasen

De voorbereidende werkzaamheden aan de oevers langs de Lage Vaart tussen Lelystad en Dronten zijn inmiddels gestart. In het najaar van 2024 starten we met het herstellen en vervangen van de eerste 11,5 kilometer aan de Lage Vaart tussen Lelystad en Dronten.

Zo min mogelijk overlast door geluid en trillingen

Door werkzaamheden aan de oevers kunnen omwonenden op sommige locaties trillingen voelen en geluidsoverlast ondervinden. Wij doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken in deze tijdelijke situatie. Vooraf en tijdens de werkzaamheden is er contact met omwonenden en ondernemers in de omgeving om de gevolgen en risico’s te bespreken.

Natuur

Oevers zijn van grote betekenis voor de Flevolandse flora en fauna. Bijna alle oevers maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ruim een derde van de vogels, zoogdieren en amfibieën is in meer of mindere mate gebonden aan de oever. Oevers zijn daarnaast rijk aan plantensoorten. Zo bieden rietkragen de kleine karekiet, blauwborst en rietgors kansen om te broeden langs de oevers. Sinds 1993 besteden we in Flevoland veel aandacht aan het ontwerpen van oevers waarbij flora en fauna meer ruimte krijgen. En met positief resultaat: otters en bevers zijn in steeds grotere aantallen te vinden langs de Flevolandse oevers. Ook worden fauna uittrede-plaatsen gemaakt voor de jonge watervogels en te water geraakt wild.

Functies van de vaarten

Flevoland staat bekend om de lange rechte vaarten en de kenmerkende houten of betonnen oeverbeschermingsconstructies. Het zijn de kenmerkende strakke lijnen in het Flevolandse landschap. De vaarten zijn van belang voor de scheepvaart en spelen een rol in de aan- en afvoer van water. Samen met de tochten en sloten vormen de vaarten een belangrijke ecologische verbinding tussen (natuur)gebieden.

Transport en recreatie

Bij de aanleg van de polders waren de vaarten belangrijk voor het transport over water. Die functie is er nog steeds. Sinds de jaren 80 maakt de recreatievaart steeds meer gebruik van de vaarten. De natuurlijke omgeving maakt het prettig vertoeven langs de aangelegde afmeermogelijkheden en passantensteigers.