Oeveronderhoud Flevoland

Provincie Flevoland voert de komende jaren groot onderhoud uit aan 47 kilometer oevers verspreid over de provincie. De huidige oeverbeschoeiing voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en vraagt onderhoud. Het gaat om oevers langs de Hoge Vaart, Lage Vaart, Lemstervaart en de Urkervaart. De uitvoering van de werkzaamheden start na verwachting eind 2022 en duurt tot en met 2025. Tot die tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

De aanpak van 47 km oever is een grote opgave. Daarom is gekozen voor een meerjarenprogramma zodat de opgedane kennis en ervaring steeds in een volgend oevertraject benut kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden.

Functies van de vaarten

Flevoland staat bekend om de lange rechte vaarten en de kenmerkende houten of betonnen beschoeiing. Het zijn de kenmerkende strakke lijnen in het Flevolandse landschap. De vaarten zijn van belang voor de scheepvaart en spelen een rol in de aan-en afvoer van water. Tot slot vormen de vaarten samen met de tochten en sloten een belangrijke ecologische verbinding tussen (natuur)gebieden.

Transport en recreatie

Bij de aanleg van de polders waren de vaarten belangrijk voor het transport over water. Die functie is er nog steeds. Sinds de jaren 80 maakt de recreatievaart steeds meer gebruik van de vaarten. De natuurlijke omgeving maakt het prettig vertoeven langs de aangelegde afmeermogelijkheden en passantensteigers.

Ruimte voor de natuur

Oevers zijn van grote betekenis voor de Flevolandse flora en fauna. Ruim eenderde van de vogels, zoogdieren en amfibieën zijn in meer of mindere mate gebonden aan de oever. Oevers zijn bovendien rijk aan plantensoorten. De aanwezigheid van rietkragen biedt de kleine karekiet, blauwborst en rietgors kansen om te broeden langs de oevers. Sinds 1993 besteden we in Flevoland veel aandacht aan het ontwerpen van oevers waarbij flora en fauna meer ruimte krijgen. En met positief resultaat. Otters en bevers zijn in steeds grotere aantallen te vinden langs de Flevolandse oevers. Ook worden uittrede plaatsen gemaakt waar te water geraakt wild gemakkelijk op de oever kan klimmen.

Natuurvriendelijke oevers

Het oeverprogramma is vooral gericht op onderhoud van de oevers. Waar mogelijk wordt gekeken op welke manier de oevers ook aantrekkelijker voor flora en fauna gemaakt kan worden.