Hieronder worden in het kort de verschillende onderzoekthema’s van de MER onderzoeken toegelicht.

Verkeer en verkeersveiligheid

Bij het beoordelen van de verkeersstromen kijken we naar de verkeersveiligheid, de doorstroming op wegen en kruispunten en de verkeersverdeling op de wegen in de nabijheid van het project. Ook de bereikbaarheid van de dorpen Espel en Tollebeek en de gevolgen van de verkeersdrukte (reistijd van en naar de A6) voor de nabij gelegen wegen zijn belangrijk voor het bepalen van de locatie van de nieuwe ontsluitingsweg. We houden rekening met de externe veiligheid: tot hoever van de nieuwe weg is er wel/geen veiligheidsrisico? Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als een auto van de weg raakt. En wat betekent de nieuwe toegangsweg voor specifieke locaties (plaatsgebonden risico-inschatting)? De oversteekplekken voor fietsers die een weg moeten oversteken horen ook bij verkeersveiligheid.

Geluid, trillingen en luchtkwaliteit

We maken berekeningen van geluid: Wat betekent het verkeersgeluid (geluidbelasting) dat een nieuwe weg oplevert voor woningen en beschermd natuurgebied in de nabijheid van de weg? Luchtkwaliteit: Wat wordt de impact van de nieuwe weg op de luchtkwaliteit en is dit toegestaan volgens de WHO norm schone lucht akkoord? Zo wordt er o.a. ook getoetst op basis van de Wet geurhinder. Trillingen: Rijdend verkeer veroorzaakt altijd trillingen. We maken onderscheid tussen trillingen van voertuigen tijdens de aanleg van de weg en wanneer de weg in gebruik is. De luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. De gezondheidseffecten door luchtverontreiniging en geluidbelasting wanneer het project wordt uitgevoerd, worden onderzocht. Net zo belangrijk is de luchtkwaliteit als de weg in gebruik is.

Ondergrond

Moeten we rekening houden met wat er in de grond zit zoals ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede wereldoorlog in het gebied? Archeologie: zijn er effecten op mogelijke archeologische resten? Urk bestaat namelijk al heel lang. De oorsprong van de landen (of eilanden) van Urck gaat terug sinds de middeleeuwen (915) en de visserij met eventuele scheepswrakken behoren tot archeologische resten. Cultuurhistorie: zijn er effecten op de historische-geografische waarden of historische bouwkundige resten waar rekening mee moet worden gehouden?

Water & bodem

Wat is de invloed van een nieuwe weg op de bodem (bodemopbouw en bodemkwaliteit)?
Denk hierbij ook aan klimaatadaptie van de weg: bodemdaling door droogte. Heeft de nieuwe ontsluitingsweg gevolgen voor het oppervlakte- en grondwater? We onderzoeken o.a. waterkwaliteit, oppervlaktewatersysteem, grondwaterstand en waterberging. Een klimaatrobuuste inrichting is ook belangrijk: De mate van waterberging bepaalt mede de klimaatadaptiviteit. Zo is er een Kaderrichtlijn Water: Heeft de weg invloed op het wateroppervlakte (ruimte die het inneemt)?

Landschappelijke inpassing

Bij landschappelijke inpassing onderzoeken we in hoeverre een nieuwe weg past bij de omgeving. Past de nieuwe ontsluitingsweg in het landschap; nu en in de toekomst? Daarnaast onderzoeken we ook wat er gebeurt met het uitzicht, beleving, groen, bereikbaarheid en barrièrewerking.

Natuur

We onderzoeken de invloed van de nieuwe ontsluitingsweg op de Natura 2000-gebieden. Wat gebeurt er tijdens de aanleg van de weg: bijvoorbeeld door materiaalgebruik, brandstofgebruik van het bouwverkeer op het werkterrein? Wat gebeurt er na de openstelling van de weg en de gevolgen hiervan op de Natura 2000 gebieden? Er wordt ook getoetst op de Provinciale Omgevingsverordening en in hoeverre de nieuwe ontsluitingsweg effect heeft op de Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebieden). Houtopstanden: Is het nodig dat er bomen worden gekapt voor de nieuwe weg? We maken onderscheid tussen bomen binnen of buiten de bebouwde kom en hoeveel bomen eventueel moeten worden gekapt en herplant moeten worden.

We checken de Rode lijst soorten: Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is het verplicht om Rode lijst soorten mee te nemen in de effectbeoordeling. Rode lijst soorten zijn planten en dieren die bedreigd worden in Nederland. Wordt het leefgebied en verblijfplaatsen van beschermde soorten beïnvloed (verstoring, versnippering of barrièrewerking)? Flora en Fauna: Is er spraken van toe-/en afname van de flora en faunagebieden? Natuurinclusief: Wat is het effect van de ontsluitingsweg op de lokale biodiversiteit en natuur? We kunnen dan bovenwettelijke maatregelen nemen als we de exacte locatie weten van de weg door bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten en voorzieningen voor huismussen.

Toekomstgericht robuustheid

Is de weg voldoende robuust voor toekomstige groeiscenario’s van Urk en NOP? Wat betekent dit voor de duurzaamheid? We maken CO2-berekeningen voor zowel de aanleg-/ als de gebruiksfase door een kwantitatieve analyse. Daarbij gaan we uit van een levensduur van de weg van 50 jaar.