Veelgestelde vragen Schokkerringweg

 1. Waarom is de weg slecht / aan onderhoud toe?
 2. Hoe ziet het onderhoud aan de Schokkerringweg eruit de komende jaren?
 3.  Inhaalverbod
 4.  Maatregelen in het project
 5.  A6/N50
 6. Verkeersintensiteit/capaciteit
 7. Wat wordt er met het advies van DTV gedaan?
 8. Handhaving en Trajectcontroles
 9. Is er een overzicht van de cijfers en locaties van ongevallen en bijna ongevallen? En is er ook een kaart beschikbaar waar op in beeld is gebracht hoe de verkeersveiligheid wordt ervaren?
 10. Participatie
 11. Welk type asfalt wordt er straks aangelegd?
 12. Verlichting
 13. Verkeersveiligheid
 14. Geluid
 15. Fijnstof
 16. Hoe wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden?
 17. Wanneer wordt de omgeving betrokken bij de planuitwerking van het deel wat in 2026 gepland staat?
 18. Welke overlast kunnen de weggebruikers en de omgeving verwachten van de werkzaamheden?
 19. Zijn er voorbeelden in de Noordoostpolder van wegen die recent door de Provincie in de onderhoud zijn genomen en waarbij de weg opnieuw is ingericht?
 20. Is het mogelijk om een verbod voor doorgaand (vracht)verkeer in te stellen? Zo nee, waarom niet?
 21. Kabels & Leidingen
 22. Waarom wordt de Schokkerringweg nu verbreed, wanneer de weg mogelijk wordt afgewaardeerd naar een erftoegangsweg?
 23. Transportroutes worden niet opnieuw vastgesteld Categoriseringsplan wel?
 24. Welke wegen van de provincie zijn GOW of ETW (gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg)
 25. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 

1. Waarom is de weg slecht / aan onderhoud toe?

Provincie Flevoland voert ongeveer een keer in de 15 jaar asfaltonderhoud uit aan de wegen. Na 15 jaar is het asfalt aan vervanging toe. Dit komt onder andere door het verkeer, wisselende weersomstandigheden en de veroudering van het asfalt. Op de Schokkerringweg is onderhoud hard nodig om onveilige situaties, zoals scheuren en gaten in de weg, te voorkomen.

2. Hoe ziet het onderhoud aan de Schokkerringweg eruit de komende jaren?

Vanaf 2026 staat er grootschalig onderhoud gepland aan de Schokkerringweg. Hierbij vervangen we asfaltlagen en op sommige plekken vernieuwen we de fundering van het asfalt. We verbeteren daarnaast de weg volgens de huidige landelijke en provinciale richtlijnen, waarbij we de kantstrook naast de rijbaan verbreden en voorzien van ruwe stroken en glasbollen. Alleen aan de randen wordt de weg verbreed. De breedte van de rijstroken blijft gelijk.
De geplande werkzaamheden verschuiven naar 2026, omdat voorafgaand aan het groot onderhoud de nutsbedrijven hun kabels moeten verleggen en daarop het oogstseizoen volgt. Oorspronkelijk stond het werk gepland voor 2024.

Onderhoud vanaf Schokland

In een latere fase volgt onderhoud aan de Schokkerringweg op het aansluitende deel vanaf Schokland tot aan de aansluiting Oud Emmeloorderweg nabij de N50. Hiervoor worden de plannen nog uitgewerkt en is er nog geen uitvoeringsperiode vastgesteld. We onderzoeken bijvoorbeeld of er verdere ontwikkelingen in de toekomst ter sprake komen in en rondom Schokland, waardoor de inrichting van de weg aangepast moet worden. Deze verkenning is gestart eind 2023.

 

3. Inhaalverbod

 • a. Waarom een inhaalverbod met uitzondering op het landbouwverkeer? Gekozen is voor een inhaalverbod, maar met de mogelijkheid om langzaamrijdend landbouwverkeer wel in te halen, om te voorkomen dat ‘filevorming’ achter een landbouwvoertuig gaat ontstaan. Bovendien is de intensiteit op de Schokkerringweg zodanig dat voldoende grote ‘gaten’ in de verkeersstroom optreden dat een veilige inhaalmanoeuvre ingezet kan worden. Een volledig inhaalverbod, waarbij men ook geen landbouwvoertuigen mag inhalen, zou naar verwachting niet geloofwaardig zijn; op rustige momenten negeren bestuurders dan het inhaalverbod en gaan alsnog inhalen. Op basis van reacties tijdens de informatieavond van 8 november, gaan we overwegen of een algeheel inhaalverbod ingesteld kan worden.
 • b. Waarom niet een inhaalverbod op alle verkeer? Zie antwoord onder a.
 • c. Mag landbouwverkeer elkaar dan ook inhalen? Ja.
 • d. Hoe wordt het inhaalverbod aangegeven en gehandhaafd? Het inhaalverbod wordt aangegeven met borden in de berm en dubbele doorgetrokken lijnen op de as (het midden) van de weg. Het handhaven op het inhaalverbod valt onder de verantwoordelijkheid van de politie.
 • e. Hoewel het inhaalverbod een serieuze maatregel is, vrees ik dat in de praktijk de verkeersdeelnemers zich hier niet aan zullen houden. Mits er nog andere aanvullende maatregelen genomen worden om inhalen te voorkomen. Is deze mogelijkheid er? Het is niet altijd nodig of wenselijk om het inhaalverbod ook nog fysiek te ondersteunen d.m.v. bijv. een verhoogde middenas. Op een deel van de Schokkerringweg zal het mogelijk blijven om landbouwvoertuigen in te kunnen halen. Dan moet die mogelijkheid ook wel geboden worden. Bovendien blijft het opvolgen van een inhaalverbod een gedragskwestie.
 • f. Waarom denkt Provincie dat een inhaalverbod afdoende zal zijn? Zijn hier berekeningen op / ervaringen mee? Een inhaalverbod is een verkeersveiligheidsmaatregel die op meerdere locaties in Flevoland wordt toegepast (bijv. N715 Oosterringweg, N351 Marknesserweg). Een inhaalverbod draagt bij aan de verkeersveiligheid door te zorgen voor een rustiger wegbeeld, doordat men niet meer (gehaast) inhaalt. En waar het mogelijk is qua verkeersintensiteit en wegbeeld, het inhalen van landbouwvoertuigen, toe te staan.

4. Maatregelen in het project

 • a. Wordt de middenas verhoogd, zoals op de Domineesweg richting Urk? Nee, de middenas van de weg wordt aangeduid met witte lijnen en strepen, ook wel markeringen genoemd.
 • b. Kan de begroeiing op de rotonde bij Nagele worden verlaagd? Als fietser kun je het autoverkeer nu soms niet zien aankomen. In combinatie met het ontbreken van een rammelstrook kun je de rotonde als automobilist afsnijden en met een hoge snelheid passeren. Ja, als onderdeel van het project gaan we de begroeiing vervangen. We leggen ook een rammelstrook aan, waardoor de middeninrichting van de rotonde ook lager komt te liggen.
 • c. Is het aanleggen van een zebrapad/voetgangersoversteekplaats op de Ploegstraat ten noorden van de rotonde mogelijk? Voetgangers die de Ploegstraat ter hoogte van de rotonde willen oversteken, kunnen gebruik maken van de fietsoversteek. De provincie hanteert het beleid dat buiten de bebouwde kom fietsers en voetgangers geen voorrang hebben. Wanneer een voetgangersoversteekplaats zou worden aangelegd, ontstaat een onduidelijke, verkeersonveilige situatie dat bestuurders wel aan voetgangers voorrang dienen te verlenen, maar niet aan fietsers. Dit vinden wij ongewenst, en leggen derhalve geen voetgangersoversteekplaats aan.
 • d. Waarom worden er niet meer drempels op de Schokkerringweg aangebracht? Bij de kruispunten met de Palenweg en de Sluitgatweg leggen we snelheidsremmende kruispuntplateaus aan, omdat op deze zijwegen uitwisseling is van verkeer. Op andere locaties, bijvoorbeeld bij inritten, is er relatief weinig uitwisseling van verkeer, waardoor we daar geen drempel (of kruispuntplateau) toepassen.

5. A6/N50

 • a. Waarom wordt de A6/N50 niet als alternatief voor niet-lokaal verkeer gebruikt? Waarom stuurt de provincie het verkeer niet over de A6 en de N50? De categorisering van wegen zorgt ervoor dat weggebruikers een keuze kunnen maken voor een bepaalde route. Wegbeheerders kunnen hierin ten dele sturen, bijvoorbeeld door de bewegwijzering en inrichting van een weg. De N352 Schokkerringweg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg in het provinciale wegennetwerk, waarbij doorstroming een belangrijk aspect is. De N352 Schokkerringweg wordt niet voor de bewegwijzering gebruikt om het verkeer overheen te sturen van/naar richting Zwolle/Urk.
 • b. Kan de bewegwijzering bij de op- en afrit Ens: Urk/Nagele aangepast worden? Zodat men niet over de Schokkerringweg wordt gestuurd. De Provincie hanteert het uitgangspunt dat verkeer van/naar richting Zwolle / Urk niet via de N352 Schokkerringweg op de bewegwijzering op de op- en afrit aangegeven hoort te staan. Gebleken is dat dit nog wel het geval is. Hierover gaat de Provincie het gesprek aan met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) om de bewegwijzering aan te (laten) passen.
 • c. Kan de Schokkerringweg als verbinding tussen de N50/A6 onaantrekkelijker gemaakt worden? Zie hiervoor onze reactie onder a. Voor onderhoudsprojecten is het uitgangspunt om de wegcategorisering aan te houden.
 • d. 80% van het verkeer op de Schokkerringweg is verkeer dat tussen stroomweg A6 en stroomweg N50 rijdt. Het argument dat de Schokkerringweg als gebiedsontsluitingsweg (GOW) een Erftoegangswegen (ETW) met een stroomweg verbindt gaat dan toch niet op? De N352 Schokkerringweg is een verbindende schakel in het provinciale wegennetwerk van wegen van een lagere orde (zoals de gemeentelijke wegen) naar wegen van een hogere orde (zoals de rijkswegen A6 en N50). Daarom heeft de provincie de N352 Schokkerringweg aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg, wat zowel doorgaand als lokaal verkeer kan faciliteren.
 • e. Waarom schalen jullie de weg niet af op Google Maps, TomTom en andere navigatiesystemen als doorgaande route? De provincie heeft deze mogelijkheid niet. Fabrikanten van navigatiesystemen en makers van navigatiesoftware baseren zich op openbare juridische, wettelijke informatie zoals verkeersborden, geboden en verboden, om vervolgens te komen tot route-adviezen. Er is dus geen mogelijkheid om daarvan af te wijken in navigatiesystemen zoals o.a. Google Maps en TomTom.

6. Verkeersintensiteit/capaciteit

 • a. Wat is de capaciteit van de weg? Gebiedsontsluitingswegen kunnen veel verkeer verwerken (tussen 15.000 tot 25.000 motorvoertuigen (mvt) /etmaal (etm)). Het verkeer dat op de N352 Schokkerringweg rijdt was +/- 7.000 mvt/etm in 2019, naar verwachting stijgt dit naar +/- 9.600 mvt/etm in 2040. Het verkeer kan nu en in de toekomst goed verwerkt worden.
 • b. Zijn er verschillende verkeersintensiteitsmetingen over afgelopen 10 jaar? In de rapportage van DTV zijn de intensiteiten van de Schokkerringweg van 2019 t/m 2022 opgenomen. Vanaf 2016 is één permanent telpunt op de N352 Schokkerringweg aanwezig, in 2017 is een tweede permanent telpunt toegevoegd. De telpunten vergaren 24 uur per dag, 365 dagen per jaar data.

7. Wat wordt er met het advies van DTV gedaan?

In fase 1 van het project nemen we een aantal maatregelen over uit het advies. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van kruispuntplateaus bij de Palenweg en Sluitgatweg en het instellen van een inhaalverbod. In fase 2 moeten de adviezen nog worden afgewogen.

8. Handhaving en Trajectcontroles

 • a. Is het instellen van een permanente trajectcontrole mogelijk? Een inhaalverbod is dan misschien ook niet meer nodig omdat men zich vaker aan de snelheid zou houden. De provincie Flevoland is niet bevoegd om te handhaven. Die bevoegdheid ligt bij het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie. De provincie heeft tijdens de informatieavond van 8 november 2023 toegezegd contact op te nemen met het OM ten aanzien van de mogelijkheid voor trajectcontrole. Het OM heeft aangegeven dat geen ruimte is voor de realisatie van nieuwe trajectcontroles. Bovendien dient vermeld te worden dat een trajectcontrole vooral een maatregel is voor het handhaven van de snelheid. Het is geen reden om dan geen inhaalverbod in te stellen.
 • b. Kan meer gehandhaafd worden (op snelheid, foutief/gevaarlijk inhalen)? Zie het antwoord op de vorige vraag. Bovendien heeft de N352 reeds de aandacht van de politie, omdat de N352 een van de wegen is waar de zogenoemde flexflitser (mobiele flitspaal) wordt ingezet om te handhaven op snelheid.

9. Is er een overzicht van de cijfers en locaties van ongevallen en bijna ongevallen? En is er ook een kaart beschikbaar?

In de rapportage van DTV Consultants is een overzicht van de cijfers opgenomen. Deze is te raadplegen op onze website.

De gemeente Noordoostpolder heeft in 2020 een enquête gehouden in de voorbereiding van het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Hierin konden deelnemers aan de enquête door de hele Noordoostpolder aandachtspunten aangeven voor de verkeersveiligheid. De meeste reacties zijn op de kaart terug te zien binnen de bebouwde kom van de dorpen binnen de gemeente.

 

10. Participatie

 • a. Is Dorpsbelang Nagele een gesprekspartner van de provincie? Ja, Dorpsbelang Nagele is en wordt betrokken bij de voorbereiding van projecten, zoals de Schokkerringweg.
 • b. Waarom zijn de bewoners van Nagele niet uitgenodigd voor de eerste inventarisatie? Er is een keuze gemaakt om in de fase van het project waar de verkeersstudie werd uitgevoerd, de belanghebbenden met een directe inrit of aansluiting op de Schokkerringweg, zoals bewoners, agrariërs en het museum en restaurant Schokland uit te nodigen voor de bewonersavonden. Ook was Dorpsbelang Nagele uitgenodigd voor deze avonden. Andere belanghebbenden, zoals bewoners van de kern Nagele en weggebruikers hebben wij, zoals gebruikelijk is bij onze onderhoudsprojecten, in een later stadium geïnformeerd.
 • c. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de nieuwe omgevingswet i.h.k.v. burgerparticipatie? De voorbereiding van het project wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving. De Omgevingsgwet treedt per 1 januari 2024 in werking.

11. Welk type asfalt wordt er straks aangelegd?

Op de Schokkerringweg wordt een regulier asfaltmengsel aangebracht.

12. Verlichting

 • a. Kan er verlichting worden aangebracht op de weg? / Er staat nauwelijks openbare verlichting langs de N352 Schokkerringweg. Ons algemene beleid is dat we terughoudend zijn met het aanbrengen van verlichting langs onze wegen. Dit doen we met name om Flora en Fauna zo min mogelijk te verstoren. Op kruispunten kunnen we kijken naar het toepassen van verlichting.

13. Verkeersveiligheid

 • a. Wat wordt er gedaan met onoverzichtelijke oversteekplaatsen? Er zijn geen specifieke nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen bij oversteekplaatsen voorzien. Bij de rotonde bij Nagele is bijvoorbeeld al verlichting op de rotonde aanwezig en kunnen fietsers gefaseerd oversteken.

i. Kan de zichtbaarheid op de kruising met de Sluitgatweg verbeterd worden? Bij het oprijden van de Schokkerringweg vanuit de Sluitgatweg wordt het zicht belemmerd door een aantal bomen. De technische term waarop we een kruising beoordelen heet het oprijzicht. Het oprijzicht is de afstand waarover een bestuurder vanuit een zijweg de hoofdweg moet kunnen overzien om te kunnen oversteken of de weg op te rijden zonder hinder te veroorzaken. We hebben de kruising beoordeeld en om de situatie te laten voldoen aan de richtlijn, moeten er een aantal bomen links en rechts van de Sluitgatweg gekapt worden. We gaan dit meenemen in de voorbereidingen.

 • b. Waarom wel 60 km/u bij Schokland en niet op het stuk Ens-Nagele? T.h.v. Schokland vinden veel (kruisende) bewegingen en oversteken plaats, niet alleen door automobilisten, maar ook door fietsers en voetgangers. Derhalve is een lagere snelheid bij Schokland in de plannen opgenomen.
 • c. Is er gekeken naar aanbrengen van linksafvakken? / Kunnen er ook linksafstroken worden aangelegd bij de Palenweg en de Sluitgatweg? Om linksafstroken aan te leggen, is meer ruimte nodig. Ook gaat van een linksafstrook geen snelheidsremmende werking uit (i.t.t. een plateau). Wel heeft een linksafstrook als voordeel dat verkeer veilig kan opstellen en het achteropkomende verkeer niet hindert. Naar verwachting is het aantal linksafslaande voertuigen naar de Palenweg en Sluitgatweg dusdanig beperkt, in combinatie met de beperkte intensiteit op de N352 Schokkerringweg, dat voor dit onderhoudsproject geen aanleiding is om een linksafvak te realiseren. Deze overweging kan anders zijn bij een volgende onderhoudsronde over +/- 15 jaar.
 • d. Waarom komt er geen parallelweg langs de N352 Schokkerringweg, zodat het aantal directe aansluitingen op de weg vermindert, wat ook weer verkeersveiliger is? Om een parallelweg aan te kunnen leggen, moet daar wel de benodigde ruimte voor aanwezig zijn. Bovendien moet deze ruimte ook nog provinciaal eigendom zijn. Het is niet altijd mogelijk (vanwege woningen die er staan) of omdat de grond niet kan worden verworven. Voordat een parallelweg wordt aangelegd, moeten we eerst de nut en noodzaak onderzoeken en aantonen (zoals bijv. de intensiteit op een weg). Een dergelijke verkenning is, gelet op de scope van het niet-jaarlijks onderhoud aan de N352 Schokkerringweg, nu niet uitgevoerd. Daarnaast is op basis van intensiteiten en verkeersveiligheid nu geen aanleiding om de realisatie van een parallelweg de onderzoeken. Overigens is het niet uniek dat erven / kavels direct aansluiten op een gebiedsontsluitingsweg, ook in bijv. Gelderland (N302) of Overijssel (N35) komt dit voor.
 • e. Kan de weg meer slingerend gemaakt worden, in plaats van de lange rechte wegstukken? Haalt ook meer de snelheid eruit. De lange rechtstanden zijn kenmerkend in Flevoland, als gevolg van de verkaveling van de gronden. Het omleggen van het tracé van de N352 is een zeer kostbare en ruimtelijke ingreep, wat sowieso buiten het groot onderhoud van dit project valt. Op dit moment zijn de omstandigheden niet zodanig dat een verkenning naar het omleggen van het tracé wordt overwogen.
 • f. Waarom kan de snelheid t.h.v. Schokland wel verlaagd worden, maar op de rest van de N352 Schokkerringweg niet? Ter hoogte van Schokland vindt veel uitwisseling van verkeer plaats, denk aan bezoekers van het museum, fietsers, wandelaars. Om het verkeer hierop te attenderen, is de weginrichting ook deels anders, zoals de middenas waar de bestrating met kinderkopjes in een bolling is aangebracht, de dwarsstrepen op het wegdek op de plek waar Schokland begint. En aanvullend dus ook een lagere maximumsnelheid. Zie ook onze reactie bij vraag 5d.
 • g. Volgens de Uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) kan op een wegvak buiten de bebouwde kom geen 70 km/h worden toegepast (paragraaf 4, onderdeel 2). Dit klopt. 70 km/h kan bij verkeerslichten worden toegepast. Op wegvakken zou een snelheid van 60 km/h toegepast kunnen worden.
 • h. Welke maatregelen worden er genomen om de gemeentelijke wegen veiliger te maken? De provincie is geen wegbeheerder van de Palenweg en de Sluitgatweg die aansluiten op de Schokkerringweg. De gemeente Noordoostpolder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting van die wegen. De provincie stemt de werkzaamheden aan de Schokkerringweg wel af met de gemeente, onder andere voor de verkeersplateaus die we gaan aanleggen. Door de verkeersplateaus zorgen we ervoor dat het kruispunt beter zichtbaar en herkenbaar is voor de weggebruiker. Hierdoor dragen we ook bij aan de veiligheid op deze wegen.

14. Geluid

 • a. Hoe gaat de provincie om met geluidsknelpunten? (Er is sprake van een geluidsknelpunt wanneer de geluidbelasting op de gevel van de woning hoger is dan 55 dB.) Bij de aanpak van de belangrijkste geluidsknelpunten in het kader van het actieplan geluid, bekijkt de provincie eerst de mogelijkheid van de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen. De toepassing van deze maatregelen beoordelen we voorafgaand aan projecten. Hierbij kijken we of ze verkeerskundig en landschappelijk zijn in te passen en of ze doelmatig en financieel aanvaardbaar zijn. Als de uitkomst van deze afweging negatief is, dan biedt de provincie in de bestaande situatie (en tot november 2024) de bewoners van woningen met een geluidbelasting van 55 dB Lden of meer een subsidie om de geluidbelasting in hun woning te verlagen. In het geval van de Schokkerringweg is de afweging gemaakt om een subsidie aan te bieden.
 • b. Wat staat er in het actieplan geluid en waar kan ik het Actieplan geluid vinden? In het vigerende provinciale actieplan geluid 2018-2023 heeft de provincie de grens voor geluidsknelpunten gelegd vanaf 55 dB Lden. Met andere woorden: vanaf een geluidbelasting van 55 dB Lden komen bewoners in aanmerking voor maatregelen om de geluidbelasting te verminderen. Het ambtelijke voorstel voor het nieuwe actieplan geluid dat in 2024 wordt vastgesteld, is om dit uitgangspunt te blijven gebruiken. Hiermee heeft de provincie een ambitieuzere doelstelling dan de wet, die voorschrijft dat het treffen van maatregelen noodzakelijk is vanaf 65 dB Lden of meer buiten de bebouwde kom. Actieplan geluid: Actieplan geluid 2018 - 2023.
 • c. Wat is de actuele geluidsbelasting van de woningen langs de Schokkerringweg? De opgave van actuele geluidsbelasting is in 2022 gepubliceerd in de geluidkaart 2022. Bekijk via deze link de nieuwe geluidkaart. Voor meer informatie over de bekijk de Wet geluidhinder.
 • d. Hoe wordt de geluidsbelasting van de wegen bepaald? Volgens de Wet geluidhinder wordt het geluid van het wegverkeer beoordeeld door middel van berekeningen, waarbij wordt uitgegaan van de geluidsbelasting op de gevel van de woningen en van een gemiddelde geluidbelasting (over een geheel jaar).
 • e. Is de Wet geluidhinder van toepassing op het onderhoud aan de Schokkerringweg? Nee, er is bij onderhoud geen sprake van een fysieke wijziging van de weg. De rijstroken blijven op de zelfde plaats, de snelheid wordt niet verhoogd en het asfalt dat wordt gelegd geeft geen hogere geluidsemissie. Door het ontbreken van een fysieke wijziging is er volgens de Wet geluidhinder geen sprake van een “reconstructie van een weg”.

15. Fijnstof

 • a. Waarom neemt de provincie geen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en fijnstof en stikstof uitstoot te verlagen? Voor beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de wettelijke normen voor stikstof en fijnstof maatgevend. De waarden voor NO2, PM2,5 fijnstof en PM10 fijnstof liggen op de Schokkerringweg ruim onder de wettelijke grenswaarden. De actuele luchtkwaliteit langs de Schokkerringweg geeft daarom geen reden tot het treffen van extra maatregelen.

16. Hoe wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden?

Enkele maanden voor de start van de werkzaamheden vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, welke overlast u kunt verwachten en welke verkeersmaatregelen getroffen worden. Daarnaast informeren we de omgeving via de (sociale) media, internet en spandoeken langs de weg.

17. Wanneer wordt de omgeving betrokken bij de planuitwerking van het deel wat in 2026 gepland staat?

Vanaf eind 2023 start de provincie met de voorbereidingen van het gedeelte van de Schokkerringweg dat in 2026 gepland staat. Naar verwachting wordt de omgeving in 2024 betrokken.

18. Welke overlast kunnen de weggebruikers en de omgeving verwachten van de werkzaamheden?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we het deel van de Schokkerringweg waar we aan het werk gaan, af. Het (brom)fietsverkeer kan wel gewoon van het fietspad langs de Schokkerringweg gebruikmaken, omdat we daar geen werkzaamheden uitvoeren. Bij de afsluitingen stellen we omleidingsroutes in, waarbij we het verkeer over provinciale en rijkswegen leiden. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid van aanwonenden in het gebied en aanwonenden van de weg, voeren we het werk in fases uit. Houd er rekening mee dat bestemmingen langs de Schokkerringweg tijdelijk niet bereikbaar zijn. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u hier meer informatie over. De faseringsplannen en de omleidingsroutes werken we op dit moment verder uit. Informatie hierover ontvangt u tijdens de informatiebijeenkomst.

 • a. Kan de Havenweg tijdens de werkzaamheden 60 km worden en inhaalverbod (omleiding route). Deze weg is van de gemeente Noordoostpolder. Deze suggestie bespreken we met de gemeente.
 • b. Welke omleidingswegen worden er toegepast? Informatie hierover ontvangt u tijdens de informatiebijeenkomst.
 • c. Bij omleiding proberen eenrichtingsweg te maken bij de 60 km/u wegen? Deze suggestie bespreken we met de gemeente.

19. Zijn er voorbeelden in de Noordoostpolder van wegen die recent door de Provincie in de onderhoud zijn genomen en waarbij de weg opnieuw is ingericht?

Wegen die de provincie afgelopen jaren in het gebied heeft aangepakt zijn:

 • Zuiderringweg (tussen Ens en Kraggenburg);
 • Zuidwesterringweg/Espelerringweg (tussen A6 en Espel).

20. Is het mogelijk om een verbod voor doorgaand (vracht)verkeer in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Dit verbod zou zoveel kunnen opleveren voor alle partijen (ook de geluidsoverlast voor de bewoners Schokkerringweg en de bewoners in het dorp). Natuurlijk vrachtverkeer met bestemming is wat anders, er moet ook geladen en gelost worden bij bedrijven aan en om de Schokkerringweg. De Schokkerringweg loopt zelfs door een Unesco plaats, maar dat is blijkbaar ook niet belangrijk genoeg om mee te nemen in de maatregelen. Om een geslotenverklaring voor doorgaand (vracht)verkeer in te stellen, is een verkeersbesluit nodig, waarin beargumenteerd moet worden welke gegronde overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. In de huidige situatie met de N352 Schokkerringweg als gebiedsontsluitingsweg ontbreken deze gegronde overwegingen. Een dergelijke besluit houdt in geval van een bezwaar/beroepsprocedure geen stand bij de rechter.

21. Kabels & Leidingen

 • a. Worden werkzaamheden aan kabels en leidingen van bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven tegelijkertijd uitgevoerd met de werkzaamheden aan de weg?

In de voorbereiding van onze projecten voeren wij gesprekken met nutsbedrijven, zoals Liander en Vitens. Dit doen we om te kijken of er werkzaamheden zijn die tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden en of het nodig is kabels en leidingen te verplaatsen. Dit is niet altijd het geval. Het kan dus voorkomen dat projecten niet tegelijk uitgevoerd worden.

22. Waarom wordt de Schokkerringweg nu verbreed, wanneer de weg mogelijk wordt afgewaardeerd naar een erftoegangsweg?

Zie onze reactie bij vraag 2d. Voor dit project is het uitgangspunt de vastgestelde Mobiliteitsvisie Flevoland 2030, waarin de Schokkerringweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

23. Transportroutes worden niet opnieuw vastgesteld? Categoriseringsplan wel?

In 2024. Er worden geen transportroutes vastgesteld door de provincie (enkel t.a.v. gevaarlijke stoffen), dus ondernemers zijn vrij om te kiezen welke route zij rijden (daarbij wel rekening houdend met geldende geslotenverklaringen). In de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 is op blz. 32, fig. 7 een streefbeeld goederenvervoer opgenomen, maar dit zijn geen vastgestelde transportroutes.

24. Welke wegen van de provincie zijn GOW of ETW (gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg)

 • a. Wie bepaalt de status van de N352 (Stroomweg/GOW/ETW) en wat is de definitie van deze wegen? De Provinciale Staten hebben de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 vastgesteld in 2016. In de mobiliteitsvisie is aangegeven in welke categorie onze provinciale wegen zijn ingedeeld.
 • b. Waarom is de N352 Schokkerringweg een gebiedsontsluitingsweg en geen erftoegangsweg? Zie onze reactie op vraag 5d.

25. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Met vragen over het onderhoud aan de Schokkerringweg kunt u contact opnemen met provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 – 265 265 of e-mail naar: onderhoud.schokkerringweg@flevoland.nl.