Bermonderhoud

Provincie Flevoland beheert 900 hectare aan bermen. Dit zijn groenstroken langs de wegen en oevers. De groenstroken zorgen ervoor dat er ruimte is om werkzaamheden uit te voeren en het is een belangrijke leefruimte voor planten en dieren. Daarnaast is het ook een mooi gezicht; het versterkt het ruimtelijk beeld.

Bermbeheer

Om verschillende redenen is goed bermbeheer belangrijk:

 1. Veiligheid van het verkeer; te hoge begroeiing kan het zicht van het verkeer belemmeren.
 2. Aanwezigheid van insecten; insecten zijn belangrijk voor de flora en fauna.

Veiligheid van het verkeer

Voor de veiligheid van het verkeer mag het gras niet te hoog staan want dat belemmert het zicht. De eerste anderhalve meter groen direct naast de weg wordt het gras daarom altijd gemaaid. Deze stroken worden attentiestroken genoemd. Ook bij bochten en onoverzichtelijke situaties, de zogenoemde ‘zichthoeken’, wordt het gras kort gehouden. Bij zichthoeken wordt het gras bij 70 cm hoogte gemaaid en bij wildspiegels bij 40 cm hoogte. Er zijn overigens plannen om het huidige maaibeleid aan te passen. Dit zou betekenen dat de huidige werkwijze volgend jaar er anders uit gaat zien. Houd deze pagina in de gaten voor de ontwikkelingen.

Aanwezigheid van insecten; insecten zijn belangrijk voor de flora en fauna

Sinds 2020 past provincie Flevoland een nieuw bermbeheer toe om het insectenleven te stimuleren. Er is daardoor ruim 300 hectare ontstaan met bloemen en planten als voedsel voor bijen en andere insecten. Dit zijn meer dan 300 voetbalvelden bij elkaar. Hier wordt bijvoorbeeld niet al het gras tegelijk gemaaid. Zo maaien we bijvoorbeeld eerst de linkerberm en weken later de rechterberm. Of we maaien de berm in stroken. Zo maaien we niet alle bloemen en grassen tegelijk weg. Door het maaisel vervolgens weg te halen, komen er meer bloemen. Dit maaibeleid wordt uitgevoerd langs de volgende provinciale wegen;

 • N301 Nuldernauw – Gooiseweg
 • N302 Larserweg + Ganzenweg
 • N305 Almere – Biddinghuizen
 • N306 Harderhaven – Roggebotsluis
 • N309 Lelystad – Dronten
 • N702 en N703 Ringen Almere
 • N704 Slingerweg
 • N705 Nijkerkerweg – N305
 • N331 Emmeloord – Marknesse
 • N351 Urk – Emmeloord
 • N352 Kraggenburgerweg – Repelweg

Als een van de wegen een grote opknapbeurt krijgt wordt waar mogelijk is een strook met lager struikgewas aangelegd. De lage struikgewassen zijn aantrekkelijk voor bijen en insecten.

 

Niet alle bermen bijenvriendelijk

Niet alle bermen zijn geschikt voor het bijenvriendelijk bermbeheer. Zo moet een berm bijvoorbeeld minimaal 5 meter breed zijn en moeten geheel of deels in de zon liggen. Ook hebben de bijen de voorkeur voor windluwe bermen. Daarnaast wordt een deel van de bermen verpacht. Op deze bermen wordt het bijenvriendelijk bermbeheer nog niet toegepast. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om ook deze bermen bijenvriendelijk te gaan beheren.

Nationale bijenstrategie

De provincie werkt sinds 2018 samen met de Nationale Bijenstrategie. Doel hiervan is om de het aantal van wilde bijen en andere bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders te versterken.

Flora en fauna check

De bermen worden gemaaid door een aannemer die door provincie Flevoland is aangewezen om het werk uit te voeren. De aannemer controleert, voordat hij gaat maaien, de bermen op beschermde flora en fauna (planten en dieren) voordat er gemaaid wordt. Als de aannemer een beschermde plant of bijvoorbeeld een nest van een dier heeft ontdekt wordt het stuk afgezet. Zodat daar niet gemaaid kan worden.

Verschillende maaimethodes

Er zijn verschillende manieren om het gras te maaien. Bij provincie Flevoland worden onderstaande methodes gebruikt:

 1. Klepelen
  Het gras wordt gemaaid maar niet opgevangen in een bak. Het gras blijft liggen in de berm waardoor het als voeding gebruikt kan worden voor de grond. Hierdoor groeien er weer sneller nieuwe bloemen en planten.
 2. Maaien en zuigen
  Door het gras te maaien en meteen op te zuigen in een bak wordt de berm leeggehaald. Er blijft geen gemaaid gras liggen in de berm.
 3. Maaien ruimen
  Maaien ruimen is eigenlijk de methode die de boer gebruikt om te hooien. Het gras wordt gemaaid, daarna worden er balen van gemaakt en wordt het opgehaald.

Onderhoud sloten

De aannemer die de bermen maait zorgt er ook voor dat het onkruid/ riet/ gras langs- en of in de sloten weggehaald wordt. Het is belangrijk dat de sloten schoon gehouden worden voor de afwatering van het boerenland (wat er naast ligt). Daarnaast wordt het slootwater ook door de boeren gebruikt voor beregening van het land.