Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u alle veelgestelde vragen rondom de rondweg Lelystad-Zuid.

Wanneer is de weg aangelegd?

De rondweg wordt naar verwachting vanaf 2026 tot 2028 aangelegd.

Waarom duurt het project zo lang?

De aanleg van de rondweg betreft een ingreep in het gebied en de verkeersinfrastructuur aan de zuidkant van Lelystad. Daarom is er nog zeker twee jaar nodig na de beslissing van de voorkeursoplossing (september 2021) om de planologische procedure te doorlopen en de vereiste onderzoeken te doen (zoals een jaarrond onderzoek naar de flora en fauna). De planning is dat er in 2026 gestart kan worden met aanleg van de rondweg. Dit is een planning waarin risico’s zoals bijvoorbeeld bezwaren op de planologische procedure nog niet zijn verwerkt.

Waarom is de ligging langs de bosrand de beste oplossing?

De ligging langs de bosrand geeft een goede invulling aan de doelstellingen en biedt ook voor landschappelijke inpassing de beste mogelijkheden. Het levert een goede aansluiting op richting het Nationaal Park Nieuw Land. De weg kan goed landschappelijk worden ingepast, heeft relatief de beste mogelijkheden voor beperking van effecten op de natuur en heeft ook minder impact op de wijk en de woningbouwontwikkelingen.

Waarom is een 2 x 2 rijstroken noodzakelijk?

De aanleg van twee rijstroken per richting is nodig, omdat volgens het verkeersmodel er sprake is van hoge aantallen voertuigen (meer dan 20.000 motorvoertuigen per etmaal). Ook krijgt de weg de functie van een rondweg. Uit het doorrekenen van een basisvariant blijkt dat er bij de variant van één rijstrook per richting al vanaf 2030 problemen ontstaan voor de doorstroming; vanaf 2035 is dit al boven de acceptabele grens. Daarbij wordt hier nog geen rekening gehouden met mogelijk meer woningbouw in de Warande.

Moeten er niet meer fiets- en wandelverbindingen worden gerealiseerd voor de woningbouw?

In deze verkenning is gekeken naar twee routes, een snelfietspad bij de Torenvalkweg (dit is een apart project van de provincie) en de toegang voor het (brom)fietsverkeer naar het Nationaal Park Nieuw Land via Poort Lelystad. Dat zijn de hoofdroutes naar het Nationaal Park Nieuw Land. Als de woningbouw straks wordt gerealiseerd wordt er bekeken of er nog meer verbindingen nodig zijn.

Hoe wordt de buurt geïnformeerd?

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad gebruiken verschillende communicatiemiddelen om de omgeving te informeren. Er komen diverse momenten zoals inloopavonden waarop de buurt wordt geïnformeerd en waarop zij haar mening kan geven. Hierover wordt via lokale media, zoals huis-aan-huisbladen, persberichten en sociale media gecommuniceerd.

Kan ik nog meepraten?

De momenten dat u invloed kan uitoefenen communiceren provincie en gemeente op hun websites en in de lokale media. Wilt u ons nu iets laten weten? Stuur ons dan een bericht via rondweglelystadzuid@flevoland.nl.

Wat kost het project?

Het beschikbare budget bedraagt €39 miljoen (prijspeil 2021): €24 miljoen voor de aanleg van de Laan van Nieuw Land door de provincie en €15 miljoen voor de aanleg van de Verlengde Westerdreef door de gemeente Lelystad.