Bodem verstoren grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verboden tenzij
Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied te graven, boren of heien, tenzij de verstoring van de bodem ondiep is of als de verstoring het gevolg is van één van de volgende activiteiten:

 • Werkzaamheden die verband houden met:
  • de openbare drinkwatervoorziening;
  • het grondwaterbeheer in opdracht van het waterschap of de provincie;
  • bodemonderzoek en bodemsanering.
 • Heien van prefab betonnen heipalen zolang de heipalen op minimaal 2 meter beneden maaiveld worden afgewerkt door middel van de methodes ‘afzagen’ of ‘afknappelen’.
 • Sonderingen als u na het trekken van de sondeerstangen het gehele sondeergat vult met zwelklei met behulp van de ’Naprikmethode’. Daarnaast moet u een melding doen voordat u gaat sonderen.
 • Ontgrondingen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft van de provincie.

Andere activiteiten zijn alleen toegestaan als de verstoring ondiep is. De maximale toegestane diepte hangt af van de soort grondwaterbeschermingsgebied:

 • Waterwingebied:
  • niet dieper dan 2 meter beneden maaiveld; en
  • niet dieper dan 11 meter beneden NAP
 • Beschermingsgebied voor grondwater:
  • niet dieper dan 2 meter beneden maaiveld; en
  • niet dieper dan 8 meter beneden NAP
 • Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland:
  • niet dieper dan 8 meter beneden NAP

Een lijst van alle grondwaterbeschermingsgebieden in Flevoland vindt u in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag of melding kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024