Maken van cokes

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Cokes is steenkool waaruit het aanwezige gas is verwijderd door verhitting van vermalen steenkool. Door dit proces ontstaat een zuiverder brandstof. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel bij de productie van ruw ijzer of als energiebron.

Voor een IPPC-installatie die cokes maakt, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het maakt daarbij niet welke productiemethode u gebruikt.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Cokes maken.

Welke regels gelden voor u?

Voor IPPC-bedrijven gelden algemene regels met betrekking tot:

  • beheer van afvalstoffen
  • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een vergunningaanvraag voor cokes maken geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023