Raffinaderij

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u IPPC-installatie beheert voor het raffineren van aardgas of aardolie, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Raffinaderij.

Welke regels gelden voor u?

Daarnaast gelden voor raffinaderijen algemene milieuregels over onder andere:

  • beheer van afvalstoffen
  • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning raffinaderij geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de behandeling van uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023