Handelingen gesloten stortplaats

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunning
Nederland kent veel vuilnisbelten en andere soorten stortplaatsen die niet meer worden gebruikt. Na het sluiten van een stortplaats zijn er nazorgvoorzieningen genomen om milieuschade in de toekomst te voorkomen.

Als u een activiteit wilt uitvoeren die invloed kan hebben op de nazorgvoorzieningen van een gesloten stortplaats, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt hierbij denken aan bouwen, objecten plaatsen of materialen en vloeistoffen storten.

U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning voor de activiteit Handelingen gesloten stortplaats.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen een vergunning verlenen als uw activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw activiteit veroorzaakt geen significante milieuverontreiniging
  • U treft maatregelen om milieuverontreiniging te voorkomen
  • Uw activiteit veroorzaakt geen schade aan de nazorgvoorzieningen

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024