Saneren grondwaterverontreiniging

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend of een melding gedaan? Dan behandelen wij uw aanvraag of melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Risicobeoordeling
Voorafgaand aan een grondwatersanering moet u eerst een risicobeoordeling doen. Zie hiervoor de tekst over 'Risicobeoordeling verstrekken bij pompen grondwater' op onze website.

Vergunning
Als uit de risicobeoordeling blijkt dat er onaanvaardbare verplaatsingsrisico’s bestaan, dan moet u voor de grondwatersanering een omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie.

Melding
Als u een grondwatersanering wilt uitvoeren, dan moet u altijd een melding indienen bij de provincie. Het maakt hierbij niet uit of er wel/niet sprake is van onaanvaardbare verplaatsingsrisico.

Een vergunningaanvraag en melding voor grondwatersanering kunt u doen in het Omgevingsloket bij de activiteit Saneren grondwaterverontreiniging.

Welke regels gelden voor u?

De grondwatersanering moet u uitvoeren volgens vaste regels. Deze regels kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024