Verbranden van afvalstoffen in een IPPC-installatie

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u IPPC-installatie beheert voor het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Het gaat hier om installaties voor het verbranden van:

  • ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur
  • gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag

Via het Omgevingsloket vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Verbranden van afvalstoffen in een IPPC-installatie.

Welke regels gelden voor u?

Voor IPPC-installaties gelden algemene regels met betrekking tot:

  • beheer van afvalstoffen
  • een jaarlijkse milieurapportage (RPTR-verslag)
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik
  • eindonderzoek bodem

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor een vergunningsaanvraag voor een IPPC-installatie geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023