Risicobeoordeling verstrekken bij pompen grondwater

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Margegebied historische grondwaterverontreiniging
Een bekende historische grondwaterverontreiniging is een plek waarvan bekend is, dat het grondwater daar is verontreinigd.

Een margegebied historische grondwaterverontreiniging is de bekende historische grondwaterverontreiniging plus 500 meter alles daaromheen.

Risicobeoordeling
U moet een risicobeoordeling doen, als uw activiteit in een margegebied historische grondwaterverontreiniging er mogelijk voor zorgt dat:

  • de grondwaterstroming wordt beïnvloed
  • de bekende historische grondwaterverontreiniging wordt beïnvloed

U moet onderzoeken of door uw activiteit sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s van de bekende historische grondwaterverontreiniging.

Verbod
Als uit de risicobeoordeling blijkt, dat er onaanvaardbare verspreidingsrisico's zijn, dan mag u de activiteit niet uitvoeren.

Indienen
Uw risicobeoordeling moet u tijdig indienen bij de provincie. U dient de risicobeoordeling in via het Omgevingsloket bij de activiteit Risicobeoordeling verstrekken bij pompen grondwater.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Uw risicobeoordeling moet u indienen minimaal 4 weken voordat u met uw activiteit wilt beginnen.

Hoe werkt het?

Uw risicobeoordeling kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024