Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Mestverwerkingsbedrijven die meer dan 50.000 m3 mest per jaar verwerkt, hebben een omgevingsvergunning nodig. U vraagt dan bij de provincie een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar).

Behandelt u mest op locatie als onderdeel van uw veehouderijbedrijf? Of verwerkt uw bedrijf minder dan 50.000 m3 mest per jaar? Het gaat dan om de activiteit Bedrijven voor mestbehandeling. Hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Mogelijk moet u dan bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. Doe hiervoor de vergunningcheck.

Welke regels gelden voor u?

Voor mestverwerking gelden algemene regels met betrekking tot:

  • afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie
  • opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie
  • opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin
  • energieverbruik
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • lozingen
  • emissie in de lucht

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een vergunningsaanvraag voor grootschalige mestverwerking geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken een beslissing nemen over u aanvraag. Als wij dat nodig vinden, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023