Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u een installatie beheert voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen.

Wat is vergassen van steenkool?
Bij het vergassen van kolen wordt steenkool vergast tot synthesegas. Dit is een mengsel van vooral koolmonoxide (CO) en waterstof (H2). Het vergassen van kolen vindt doorgaans plaats bij hoge temperaturen en onder (hoge) druk. Hierbij wordt water in de vorm van stoom en zuurstof toegediend. Synthesegas is te gebruiken als brandstof of om te zetten in synthetische koolwaterstoffen zoals diesel.

Wat is vergassen van andere brandstoffen?
Onder het vergassen van andere brandstoffen valt bijvoorbeeld het vergassen van biomassa of biobrandstoffen. Zoals hout, papier, voedingsmiddelen, oogstrestanten of mest. Het vergassen van deze brandstoffen is een techniek die nog volop in ontwikkeling is.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels met betrekking tot:

  • beheer van afvalstoffen
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het oppervlaktewater
  • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
  • verduurzaming van het energiegebruik
  • geluid op industrieterreinen
  • eindonderzoek bodem (alleen IPPC-installaties)
  • PRTR-verslag (alleen IPPC-installaties)

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Beheert u een IPPC-installatie, dan geldt voor uw vergunningaanvraag de uitgebreide procedure. Een IPPC-installatie is een installatie die valt onder de Europese Richtlijn industriële emissies (Rie). Een vergunningaanvraag voor een IPPC-installatie kan ongeveer een half jaar duren.

Beheert u een installatie die níet valt onder de Richtlijn industriële emissies, dan geldt de reguliere procedure. Wij hebben dan 8 weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Als wij dat nodig vinden, dan kunnen wij deze termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023