Europese lobby

Provincie Flevoland heeft twee vertegenwoordigers in Brussel. In het Huis van de Nederlandse Provincies. Vanuit dit Huis opereert de provincie in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Regio Randstad. Dit is een verband tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Daarnaast is Flevoland lid van verschillende Europese Netwerken.

Doelen van Flevoland

In de Europastrategie van provincie Flevoland is vastgesteld op welke lobbyprioriteiten de provincie inzet in de Europese Unie. Deze prioriteiten vloeien voort uit het coalitieakkoord 2015-2019. Ze sluiten aan bij de politieke insteek ‘innovatief en ondernemend’. In totaal heeft provincie Flevoland 3 prioriteiten gesteld;

  1. Duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling;
  2. Duurontwikkeling innovatieve, circulaire economie;
  3. Nationale koploper hernieuwbare energie en energieneutraal in 2030.

Deze speerpunten sluiten aan op de doelstellingen zoals vastgesteld in de Europastrategie Regio Randstad. Ook sluiten de speerpunten aan op de prioriteiten die zijn opgesteld in het werkplan van het Huis van de Nederlandse Provincies. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt, om sterker te staan in de lobby.

Waarop onze lobby zich richt

  • Het Europees Parlement (EP). Het EP is het rechtstreeks gekozen orgaan van de Europese Unie (EU). Het EP behartigt de belangen van de Europese burgers en is daarnaast medewetgever. Het EP debatteert op basis van voorstellen van de Europese commissie (EC) en kan daarbij wijzigingen voorstellen. Vervolgens neemt het EP samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen.
  • De Europese Commissie (EC). De Commissie is het dagelijks bestuur van de EU. De EC bestaat uit 28 eurocommissarissen: vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU. Iedere lidstaat draagt een kandidaat voor, die na een hoorzitting in het EP wordt benoemd tot eurocommissaris en op zijn/haar beleidsterreinen de plannen van de Commissie om mag zetten in wetsvoorstellen. De EC komt met wetsvoorstellen, waarop andere Europese instellingen hierop reageren en eventueel de wetsvoorstellen beïnvloeden.
  • De Raad van Ministers (Raad). De Raad van Ministers (ook wel de Raad van de Europese Unie genoemd) brengt de ministers van de nationale regeringen van de 28 lidstaten van de EU samen. Net als het Europees Parlement, heeft de Raad de verantwoordelijkheid om in te stemmen en eventueel aan te passen van de voorstellen van de Europese Commissie. De Raad bestaat uit 10 verschillende thematische samenstellingen. Een voorbeeld: voor de Raadsbijeenkomst milieu wordt de Nederlandse minister van het ministerie van infrastructuur en milieu samen met de ‘collega-ministers’ uit andere EU-landen uitgenodigd. Via de ministeries in Den Haag probeert provincie Flevoland invloed uit te oefenen op de beoordeling van een relevant nieuw Commissie Voorstel of een Rijksinstructie voor een Raadswerkgroep
  • De Europese Raad (ER). De ER bestaat uit de regeringsleiders van de EU. De ER bepaalt de algemene politieke beleidslijnen van de EU. Deze beleidslijnen vormen voor de EC de basis om met nieuwe wetsvoorstellen te komen. Naast de ER is er ook de Raad van de Europese Unie. Hierin zitten de vakministers van de lidstaten. Zij komen bijeen als het onderwerp waarover zij als minister bevoegd zijn, besproken wordt op Europees niveau. De raad stemt, net als het EP, over de voorstellen van de EC. Er zijn verschillende Raden en elke Raad heeft zijn eigen Europese onderwerp. Zo zijn er de Raad van Economische en Financiële Zaken (ECOFIN), de Raad voor Landbouw en Visserij en zijn er nog meer Raden.
  • Het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is een adviesorgaan dat bestaat uit gekozen leden van plaatselijke en regionale overheden uit alle 28 EU-landen. Het CvdR geeft steden en regio’s formeel advies in het EU-wetgevingsproces zodat rekening wordt gehouden met het standpunt en behoeften van regionale en lokale overheden. De Nederlandse vertegenwoordigers van provincies en gemeenten in het CvdR vormen samen de Nederlandse Delegatie. Binnen deze delegatie worden CvdR-voorstellen inhoudelijk afgestemd tussen de Nederlandse leden.
  • De Raad van Europa (RvE). De RvE vormt geen onderdeel van de EU. De RvE houdt zich voornamelijk bezig met het handhaven en beschermen van mensenrechten. Het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden speelt een centrale rol in de RvE. De RvE zetelt in Straatsburg.

Handige links