Rijksvastgoed

De Rijksoverheid heeft gekozen voor concentratie van rijksdiensten en het afstoten van vastgoed. Dit is voelbaar in het hele land en binnen Flevoland met name in Lelystad. Het Rijk, de provincie en de gemeente Lelystad hebben de handen ineengeslagen. Ze onderzoeken gezamenlijk wat de beste toekomstige bestemming voor de leegstaande of in de komende jaren vrijkomende rijksgebouwen en de omgeving ervan kan zijn.

Onderzoek naar leegstand rijkskantoren

Het doel is om te komen tot een aanpak die de leegstand verkleint en ervoor zorgt dat de stad vitaal blijft. Het onderzoek heeft in kaart gebracht in hoeverre meer ‘marktspanning’ kan worden gecreëerd in de kantoren en winkels in Lelystad. Er is breder gekeken dan alleen naar rijkskantoren, omdat de kantorenmarkt in Lelystad één samenhangend geheel is, waarbij sprake is van verhuizingen binnen de stad. De verschillende scenario’s voor oplossingen, zoals verhuur, verkoop, transformatie naar een andere functie en zelfs sloop zijn verkend. Voor de gebieden Hanzepark, Lelycentre en omgeving Bataviastad zijn voorkeurscenario's vastgesteld.

Voorkeurscenario's

In het Bestuurlijk Overleg over het Meerjaren Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) van 14 oktober 2015 is de eindrapportage van het MIRT-onderzoek vastgesteld en besloten de samenwerking voort te zetten. In het eindrapport MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad van de Stec Groep (pdf, 14,8 MB) zijn de voorkeurscenario’s beschreven voor 3 gebieden in Lelystad voor de lange termijn, op basis van marktanalyses van de vastgoedsegmenten in Lelystad. Het College van Rijksadviseurs heeft een advies opgesteld over de ruimtelijke inrichting van de 3 gebieden. Dit advies is opgenomen in het rapport Stedenbouwkundige context en kansen (pdf, 2,6 MB). De resultaten zijn meegenomen in het eindrapport van het MIRT-onderzoek. De voorkeurscenario’s zijn:

  • Het HanzePark, het gebied aan de westzijde van het station: inrichting als kantoorgebied (of campus), mogelijk met aanvullende (tijdelijke) functies die passen in het gebied (zoals zorg en onderwijs).
  • Lelycentre en omgeving: slopen of herbestemmen van leegstaande panden en het beperkt toevoegen van nieuwe functies zoals wonen en zorg, en het verbeteren van de groenstructuur en de openbare ruimte.
  • Kustgebied/gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en omgeving: invulling met tijdelijke (commerciële) functies in afwachting van de gebiedsvisie, die de gemeente voor dit gebied opstelt.

Rolverdeling Rijk, provincie en gemeente

Provincie Flevoland, de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zetten de samenwerking voort. In 2016 is een samenwerkingsagenda opgesteld en zijn mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt. Hierbij is ook de samenwerking tussen publieke en private partijen vormgegeven. De provincie faciliteert dit proces. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de panden waarvan het eigenaar is. Gemeente Lelystad blijft eerstverantwoordelijk voor eventuele herstructurering van gebieden.

Download

Open de voortgangsrapportage 2018

pdf - 492,75 kB
Open de pdf
Document

Open de bijlagen bij de eindrapportage MIRT-onderzoek

pdf - 14,56 MB
Open de pdf
Download

Open het informatieblad over Rijksvastgoed Lelystad

pdf - 403,32 kB
Open de pdf