Iedereen in Flevoland, zowel inwoners als bedrijven, gaat iets merken van de verandering in de energievoorziening. Er moet veel gebeuren om onze woningen en bedrijven energiezuinig of energieneutraal te maken en duurzame energie op te wekken. Deze energietransitie is noodzakelijk en biedt tegelijkertijd kansen. De energierekening kan omlaag en er ontstaat nieuwe werkgelegenheid. De toekomst vraagt om schone en duurzame energie en het gebruik ervan. De provincie wil de Flevolanders helpen bij het besparen en zelf opwekken van energie en warmte. Dit zorgt voor comfortabelere en energiezuinigere woningen, nieuwe banen en uiteraard een schonere toekomst.

Flevolandse Energieagenda

Dat doen we samen met de gemeenten en andere partners. Wat we willen doen, hebben we opgeschreven in de Flevolandse Energieagenda (FEA). Daarnaast bieden we ruimte voor initiatieven om energie op te wekken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe wind- en zonneparken in Flevoland. Met gemeenten en initiatiefnemers kijken we ook naar het creëren van initiatiefruimte voor grondgebonden zon. Wij vinden het belangrijk dat de lusten en lasten evenwichtig worden gedeeld door de Flevolanders.

Opgave

Onze aarde warmt op en de voorraad fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas is beperkt. We produceren te veel koolstofdioxide (CO2). Nationaal en internationaal zijn afspraken gemaakt voor een CO2-arme energievoorziening en dat betekent dat we ons energiegebruik moeten veranderen. Bijvoorbeeld door woningen te isoleren, zuinige productieprocessen te ontwerpen en duurzame energie op te wekken. Denk aan windmolens, zonnepanelen, bodemwarmte, waterstof, groen gas of nieuwe technieken die we nu nog niet kennen.

Goede basis

In Flevoland beschikken we over een goede basis voor duurzame energie. Een groot deel van de huizen is jong en al goed geïsoleerd. Er is geen zware industrie die grote hoeveelheden energie nodig heeft. Het opwekken van duurzame energie is deel van onze geschiedenis. Windmolens tekenen ons landschap. We hebben een voorsprong en we weten waar het over gaat. We hebben een goede uitgangspositie voor de verandering in de energievoorziening.

Ambitie

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie. We hebben de energietransitie slagvaardig aangepakt. We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf of in de omgeving duurzame energie op. In Flevoland zijn hoofdzakelijk energieneutrale en energie producerende woningen en bedrijven. We zijn op weg om in 2050 geen fossiel gas meer in de Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. Al doende zijn er duizenden nieuwe banen ontstaan en zijn we bekend geworden om onze energiekennis.

Koers

Om energie te besparen of energie duurzaam op te wekken, gebruiken we bewezen technieken. Zo kunnen we onze ambitie realiseren. Misschien komen er in de toekomst nog nieuwe technieken. Deze zullen we dan ook gaan toepassen. Langs de volgende lijnen gaan we met partners werken aan de energietransitie in Flevoland.

Energieneutrale steden en dorpen

Samen met gemeenten en andere partners zetten we in op energieneutrale steden en dorpen. We ondersteunen inwoners en ondernemers met de verandering in hun energiegebruik, zowel het beperken van energiegebruik als het zelf opwekken van duurzame energie. Onderwerpen zijn onder andere: aardgasloze wijken, duurzame energieopwekking, isolatie van woningen, energiezuinige productiemethoden, energieopslag, smart grids.

Ruimte voor energie

Duurzame energie heeft impact op de ruimte, denk aan de windmolens. Nieuwe bronnen voor duurzame energie zullen ook hun impact krijgen. Dit geldt zowel voor het landelijk gebied als het stedelijk gebied. Hiertegenover staat dat de opwekking van duurzame energie ook een economische betekenis heeft. We gaan ruimte scheppen voor het opwekken van duurzame energie. Dit gaat zowel om kleinschalige als grootschalige opwekking. Dit gaan we op zodanige wijze doen dat lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) op een evenwichtige wijze worden gedeeld door de Flevolanders.

Goede voorbeeld

Wij geven het goede voorbeeld; de provinciale organisatie wordt energieneutraal. We doen dit door onze eigen energie op te wekken en minder energie te gebruiken. Denk hierbij aan onze gebouwen, voertuigen, wegen en vaarwegen. Het verminderen van de CO2-uitstoot is ons vertrekpunt bij het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van onze (vaar)wegen. Onze gebouwen en gronden stellen we beschikbaar voor nieuwe, experimentele technieken.

Hoe verder

Samen met partners gaan we de strategische opgave van duurzame energie aanpakken. Hiervoor zetten we gedurende lange termijn een mix van instrumenten en middelen in. Dit is de regionale energieagenda. We gaan onder andere:

  • Voor de ambitie energieneutrale steden en dorpen een aanpak opzetten waarbij we de huishoudens en bedrijven ontzorgen bij de stap naar energieneutraliteit.
  • Met de gemeenten duidelijkheid bieden over de (planologische) ruimte voor duurzame energieopwekking.
  • Ervoor zorgen dat de provinciale organisatie energieneutraal is.