Besluitenlijst 1 november 2022

1. Aandeelhoudersbesluit Horizon inzake herbenoeming statutair bestuurder buiten vergadering oktober 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders buiten vergadering te nemen besluit om de heer M. Smit te herbenoemen tot statutair bestuurder respectievelijk directeur van Horizon B.V. met ingang van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2027.

Samenvatting

Horizon is een verbonden partij van de provincie Flevoland die zich richt op de ontwikkeling van de regionale economie. De provincie Flevoland heeft als enig aandeelhouder van Horizon ingestemd met het voorstel van de Raad van Commissarissen van Horizon om de heer M. Smit voor een periode van 4 jaar, met ingang van 1 maart 2023, te herbenoemen tot statutair bestuurders respectievelijk directeur van Horizon.

2. Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het hoofd van de eenheid Financiën aan te wijzen als de provincieambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid onderdeel b van de Provinciewet.
 2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van het op 4 september 2012 in werking getreden besluit (# 1357280) tot aanwijzing van het hoofd van de afdeling Financiën als de provincieambtenaar belast met de heffing van de provinciale belastingen, als bedoeld in artikel 227a, tweede lid onderdeel b van de Provinciewet.

Samenvatting

Bij besluit van 4 september 2012 hebben GS: Het hoofd van de afdeling Financiën aangewezen als de provincieambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid onderdeel b van de Provinciewet. Omdat de naam Het hoofd van de afdeling Financiën per 1 januari 2021 is komen te vervallen dient de naam gewijzigd te worden in Het hoofd eenheid Financiën.

3. Bescherming werelderfgoed Schokland

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De bescherming van het Werelderfgoed Schokland integraal op te pakken met Rijk en gemeente Noordoostpolder.
 2. De bescherming via het Besluit kwaliteit leefomgeving te reguleren, de provinciale omgevingsverordening en het gemeentelijk bestemmingsplan.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de bescherming van het Werelderfgoed Schokland integraal op te pakken met Rijk en gemeente Noordoostpolder en te kiezen voor het reguleren van de bescherming via het Besluit kwaliteit leefomgeving, de provinciale omgevingsverordening en het gemeentelijk bestemmingsplan. Op deze wijze wordt de bescherming van Schokland integraal georganiseerd en is er voor elke bestuurslaag een rol weggelegd. Het biedt maatwerk voor de bescherming van het werelderfgoed en grotere lokale betrokkenheid.

4. Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op grond van de ‘Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022’ (bvov 2022) een aanvraag in te dienen voor het verstrekken van een beschikbaarheidsvergoeding aan openbaar vervoerbedrijven over het jaar 2022.
 2. Deze specifieke uitkering, zodra die door de minister schriftelijke toegekend is, zo spoedig mogelijk in de vorm van een subsidie op grond van de ontvangen aanvragen over het jaar 2022 te beschikken aan de OV-concessiehouders OV Regio IJsselmond en Arriva Personenvervoer Nederland.
 3. Het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid en diens formele plaatsvervanger te mandateren c.q. machtigen om de aanvraag in te dienen, de benodigde besluiten te nemen c.q. uitvoeringshandelingen te verrichten en de subsidies te beschikken aan de concessiehouders begrensd tot het bedrag dat de minister van IenW zal uitkeren.
 4. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) in het kader van deze specifieke uitkering vast te stellen, inhoudende dat:
  • a. De van de minister van Infrastructuur en Waterstaat te ontvangen specifieke uitkering van € 2.164.100 in het begrotingsjaar 2022 als baat wordt geraamd.
  • b. Provincie Flevoland in staat is de bvov2022 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 in de vorm van een subsidie aan de concessiehouders van de OV-concessie IJsselmond (Flevolands deel) en de OV-concessie Lelystad tot maximaal het van de minister te ontvangen bedrag te kunnen verstrekken, inhoudende dat:
   • Een bedrag van € 1.916.500 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2022 gelijktijdig als negatieve baat uit hoofde van reizigersopbrengsten OV Regio IJsselmond wordt begroot.
   • Een bedrag van € 247.600 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2022 in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de gemeente Lelystad gelijktijdig als last wordt begroot.
   • Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) is de afspraak gemaakt dat het Rijk de financiële tekorten in het OV als gevolg van de Corona-pandemie grotendeels zal compenseren. Provincie Flevoland zal bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op grond van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022, een aanvraag indienen voor het verstrekken van een beschikbaarheidsvergoeding voor de concessie IJsselmond en de concessie Lelystad. Gedeputeerde Staten stemmen ermee in dat de van de minister te ontvangen specifieke uitkering tot maximaal het te ontvangen bedrag zal worden aangewend om de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 in de vorm van een subsidie aan de concessiehouder van de OV-concessie IJsselmond en OV-concessie Lelystad te verstrekken. Hierop zal de provinciale begroting 2022 worden aangepast.

5. Brief aan Waterschap Zuiderzeeland: KRW-maatregel vervanging gecreosoteerd oeverbeschoeiing in de Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Instemmen dat Gedeputeerde Staten, conform provinciale bevoegdheden, geen besluit kan nemen over de KRW-maatregel van Waterschap Zuiderzeeland.
 2. Bijgaande brief toe te sturen aan Waterschap Zuiderzeeland met betrekking tot het voorkeurs-scenario voor uitvoering van de KRW-maatregel vervanging gecreosoteerde oeverbeschoeiing in de Noordoostpolder.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten reageert middels een brief op het gevraagde besluit van Waterschap Zuiderzeeland over de voorkeursvariant voor uitvoering van de KRW-maatregel gecreosoteerde oeverbeschoeiing in de Noordoostpolder. Het college laat het Waterschap weten dat de provincie op grond van zijn rol, taak en verantwoordelijkheden niet bevoegd is om over het gevraagde een besluit te nemen.

6. Subsidieplafonds 2023 Fonds Leefbaar Platteland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het subsidieplafond van de nadere regels ‘Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023’ voor het onderdeel 'Initiatieven gericht op bevorderen Leefbaarheid en Sociale Cohesie' voor 2023 vast te stellen op € 1.143.071.
 2. Het subsidieplafond van de nadere regels ‘Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023’ voor het onderdeel 'Initiatieven gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek' voor 2023 vast te stellen op € 190.080.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieplafonds voor 2023 van het Fonds Leefbaar Platteland te verhogen met de niet ingezette budgetten uit 2021 en 2022

Download

Besluitenlijst 1 november 2022

pdf - 104,67 kB
Open de pdf