Besluitenlijst 22 maart 2022

1. Statenvragen - JA21 - Stikstofbeleid en Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de JA21 - Stikstofbeleid en MSNF.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 8 februari 2022 heeft JA21 vragen gesteld over Stikstofbeleid en MSNF. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 maart 2022.

2. Energie in balans

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A. en Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. Kennis te nemen van het Bidbook “Energie in balans Flevoland” en deze in samenhang te bezien met het opgavegericht werken.
 2. “Energie in balans” onderdeel te laten uitmaken van de lobbystrategie en de Flevo Energietour.
 3. “Energie in balans” onderwerp te laten zijn van het in voorbereiding zijnde Flevo Event op 13 september 2022 in Den Haag.
 4. In te stemmen met de bijgevoegde Provinciale Staten mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het Bidbook “Energie in balans”. Het Bidbook is met verschillende interne en externe experts en samenwerkingspartners op het gebied van energie opgesteld. Flevoland wil dé proeftuin van Nederland worden op het gebied van energie en opslag en gaat daarom samen met partners aan de slag met het toepassen, doorontwikkelen en opschalen van verschillende (nieuwe) vormen van opslag.

3. Wob verzoek - Agrarisch collectief Boerenverstand Flevoland inzake Stikstof Ammoniak NH3 en NOx

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met de buiten behandeling stellen van het ingediende Wob verzoek.

Samenvatting:

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie inzake o.m. Stikstof, heeft het college, gelet op de grote omvang en vage formulering van gevraagde informatie besloten om het Wob verzoek buiten behandeling te stellen.

4. Informatievoorziening voor Provinciale Staten over Metropoolregio Amsterdam

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. Een digitale nieuwsbrief MRA op te stellen om Provinciale Staten van op maat gesneden en toegankelijke informatievoorziening over dit samenwerkingsverband te voorzien;
 2. Provinciale Staten met een mededeling hierover te informeren.

Samenvatting:

Provinciale Staten heeft bij de behandeling van de samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) gevraagd om een betere informatievoorziening over dit samenwerkingsverband. Het college van Gedeputeerde Staten komt aan deze vraag tegemoet door een digitale MRA nieuwsbrief uit te brengen en door bijeenkomsten voor Provinciale Staten te organiseren.

5. Afdoening motie Geef alle Flevolanders een voordelig tarief Floriade

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. Met ingang van 16 maart 2022 een kortingsregeling voor Flevolanders buiten Almere open te stellen, waarmee ze tegen gereduceerd tarief onbeperkt toegang krijgen tot Floriade Expo 2022
 2. De kosten ten laste te brengen van het ongeoormerkte deel van de bestemmingsreserve
 3. Provinciale Staten via de bijgevoegde mededeling op de hoogte te stellen van deze wijze van afdoening van de op 10 november 2021 aangenomen motie

Samenvatting:

Met ingang van 16 maart 2022 kunnen ook Flevolanders buiten Almere met korting een Floriade Pas kopen, zoals dat al langer gold voor Almeerders. Nu krijgen alle inwoners van de provincie een aantrekkelijke mogelijkheid om een half jaar lang optimaal van Floriade Expo 2022 te genieten. De Floriade Pas is te koop via Floriade BV. Daar kunnen Flevolanders die al een pas hebben gekocht, een restitutie krijgen.

6. Ondertekening Addendum ‘Samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2014-2020’

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. Het Addendum ‘Samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2014-2020 (in verband met de aanvullende REACT-EU middelen) te laten ondertekenen door de Commissaris van de Koning.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Addendum ‘Samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2014-2020’ te ondertekenen. In het addendum zijn de door de partners (de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland én de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gemaakte aanvullende afspraken met betrekking tot de uitvoering van het COVID 19-herstelprogramma ‘REACT EU’ vastgelegd.

7. Subsidie (door)ontwikkeling Maritieme Campus Urk

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. Aan ROC Friese Poort een subsidie van maximaal € 350.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van extra deelprojecten binnen het project 'Ontwikkeling Maritieme Campus Urk';
 2. Het totaal bedrag van € 350.000 te dekken uit de begrotingspost 'Programma Regio Deal NF' van het product 3.2.3 Noordelijk Flevoland;
 3. Bekendmaken, middels publicatie in het provinciaal blad, dat het subsidieplafond van de nadere regels 'Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland' is bereikt;
 4. Instemmen met Statenmededeling voortgang versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland (#2927744).

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft besloten om ROC Friese Poort een subsidie van € 350.000 te beschikken voor extra deelprojecten binnen de uitvoering van het project 'de ontwikkeling van het Maritieme Campus Urk'. Dit project valt onder de pijler talentontwikkeling in de Regio Deal Noordelijk Flevoland. ROC Friese poort werkt samen met partners waaronder VMBO Berechja aan het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster Urk. Door een Maritieme Campus te realiseren wordt het huidige opleidingsaanbod verbreed naar een totaalpakket van maritieme kennis en innovatie. De Maritieme Campus bevordert instroom van zowel volwassenen als jongeren in opleidingen en trainingen, zorgt voor meer mogelijkheden voor werknemers voor om- en bijscholing en intensiveert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

8. Coulance – AH&BC - Europese Zaalhockey Clubkampioenschap

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.

Beslispunten:

 1. Coulance te verlenen aan AH&BC voor het niet halen van de beoogde prestaties in verband met de coronamaatregelen voor wat betreft de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 2. De overige subsidie zal worden teruggevorderd.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten AH&BC coulance te verlenen voor het niet of niet geheel uitvoeren van hun activiteiten en het niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. De subsidie voor het Europese Zaalhockey Clubkampioenschap wordt door het verlenen van coulance bijgesteld tot de daadwerkelijk gemaakte kosten (en niet op € 0,00 vastgesteld).

9. Verlenging handhavingsverzoek Meten=Weten

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

 1. Voorgesteld wordt de beslistermijn van het handhavingsverzoek van Meten=Weten met drie maanden te verlengen. En Meten=Weten via bijgevoegde brief op de hoogte te stellen daarvan.

Samenvatting:

Naar aanleiding van handhavingsverzoek Meten=Weten d.d. 8 oktober 2021, gericht aan alle provincies en ook aan de provincie Flevoland, is besloten dat de beslistermijn op het handhavingsverzoek voorlopig met een termijn van drie maanden wordt verlengd.

10. Uitwerking stikstofstrategie Flevoland

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De inzet voor de stikstofstrategie bepalen op:

a. 50 tot 70% reductie NH3 in 2030 in een beperkt gebied in de NOP via een gebiedsproces en tot 20% reductie NH3 generiek in Flevoland via een generiek beleidsproces. Medio 2023 wordt de definitieve strategie vastgelegd in een gebiedsplan.

b. een instrumentkeuze bestaande uit een combinatie van subsidies en regels in een verordening voor: technieken, stoppende of verplaatsende bedrijven in combinatie met een interbestuurlijk afgestemde emissienorm 2030.

c. het benutten van synergie met natuur inclusieve landbouw, bossenstrategie en LMS en met andere beleidsthema’s zoals Klimaat en Kader Richtlijn Water (KRW) zodra dat kan.

2. Deze inzet mee te nemen in de communicatie naar de deelnemers in het gebiedsproces en naar PS.

Samenvatting:

Om de Flevolandse doelstelling voor beperking van stikstofdepositie op de buiten Flevoland gelegen Natura 2000-gebieden te realiseren, is een stevige emissiereductie van ammoniak nodig van 50 tot 70% van een beperkt aantal agrarische bedrijven langs de oostgrens van de NOP en een beperkte reductie van ammoniak (tot circa 20%) in de rest van Flevoland. Daarbij is het benutten van synergie met natuurinclusieve landbouw, bossenstrategie en LMS en met andere beleidsthema’s zoals Klimaat en Kader Richtlijn Water (KRW) een belangrijke meekoppelkans.

11. Ondertekening Handvest Nationaal Park Nieuw Land

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

 1. In te stemmen met rechtsgeldige ondertekening van bijgesloten Handvest als nadere uitwerking van de intentieovereenkomst tussen de acht samenwerkingspartners van Nationaal Park Nieuw Land.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stemmen in met de ondertekening van het Handvest samenwerkingspartners Nationaal Park Nieuw Land als nadere uitwerking van de intentieovereenkomst tussen de samenwerkingspartners van Nationaal Park Nieuw Land. Hiermee bevestigen de partners dat zij zich zullen inspannen voor de realisatie van de opgaven van Nationaal Park Nieuw Land conform de in het handvest aangereikte strategieën, spelregels en handreikingen.

12. Oekraïne Noodfonds

Portefeuillehouder:

Verbeek, L.

Beslispunten:

 1. Instemmen met bijgaand voorstel aan Provinciale Staten waarin wordt voorgesteld € 0,5 mln. beschikbaar te stellen voor een Oekraïne noodfonds ten laste van de ongeoormerkte ruimte binnen de Brede bestemmingsreserve.
 2. Gelet op de dringende behoefte aan noodhulp, vooruitlopende op het besluit van Provinciale Staten reeds waar nodig verplichtingen aan te gaan ten laste van het nog op de begroting te zetten budget.
 3. Mandaat te verlenen aan de concerndirecteur met portefeuille Veiligheid om namens Gedeputeerde Staten de verplichtingen aan te gaan.
 4. Door tussenkomst van de griffier, de voorzitter van Provinciale Staten te verzoeken tot spoedagendering in Provinciale Staten van 31 maart 2022.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een Oekraïne noodfonds van € 0,5 mln. in te stellen waarmee initiatieven kunnen worden ontplooid of ondersteund die gericht zijn op het lenigen van de nood van de door oorlog getroffen Oekraïense bevolking. In eerste instantie zal noodhulp worden verleend aan de Roemeense regio Maramures. De provincie Flevoland heeft met deze regio een samenwerkingsrelatie. Deze regio vangt veel Oekraïense vluchtelingen op. De omstandigheden daar zijn schrijnend en daarom heeft deze regio de provincie Flevoland om hulp gevraagd. In een latere fase kan het budget eventueel worden aangewend voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in Flevoland gericht op hulp in of nabij Oekraïne en gericht op hulp aan Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in Flevoland.