Besluitenlijst 31 mei 2022

01 Antwoorden statenvragen - JA21 - Informeren PS over Maramures

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op schriftelijke statenvragen van JA21 van 6 april 2022 over het informeren van PS over Maramures.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 6 april 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over het informeren van PS over Maramures. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 17 mei 2022.

02 Mobiliteitsoplossing Dronten

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. Voor de kern Dronten een nieuwe OV-mobiliteitsoplossing ter vervanging van de stadsdienst lijn 21/22 in te voeren die bestaat uit een buurtbuslijn voor de ontsluiting van de wijken, buslijn 146 voor het openbaar vervoer tussen de Aeres Hogeschool en het station en de Regiotaxi als vangnet op momenten dat er geen OV-aanbod is.

2. Deze mobiliteitsoplossing in te voeren bij de start van de nieuwe concessie IJssel-Vecht 2023-2035 in Flevoland, dat is per 10 december 2023.

3. Hiervoor € 100.000,- euro per jaar beschikbaar te stellen en dit bedrag jaarlijks met de in de sector gangbare LBI-index te indexeren.

4. Provinciale Staten met bijgaande mededeling hierover te informeren

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben een onderzoek laten uitvoeren naar een ander mobiliteitsoplossing voor de kern Dronten ter vervanging van de huidige stadsdienst (lijn 21 en 22). Een onafhankelijke adviesbureau heeft in samenspraak met de gemeente Dronten en diverse belangengroepen als de Adviesraad Sociaal Domein Dronten en de Aeres Hogeschool een voorstel uitgewerkt. De nieuwe mobiliteitsoplossing voorziet in een buurtbuslijn die praktisch alle wijken van Dronten met het openbaar vervoer ontsluit, aangevuld met de buslijn 146 voor de OV-verbinding tussen het station Dronten en de Aeres Hogeschool. Op de momenten dat er geen openbaar vervoer is kan gebruik gemaakt worden van Regiotaxi. Deze nieuwe mobiliteitsoplossing biedt meer inwoners van Dronten de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen. De veranderingen gaan van start in december 2023 als ook de nieuwe concessie IJssel-Vecht 2023-2035 begint. Het voordeel hiervan is dat reizigers maar één keer met een grote wijziging te maken krijgen, de gemeente in samenspraak met de nieuwe vervoerder een buurtbusvereniging kan opzetten en er vanaf de start toegankelijke buurtbussen worden ingezet. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de stadsdienst daarom nog een jaar langer blijft rijden.

03 Vestiging huurafhankelijk opstalrecht in verband met Airport Express

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. In te stemmen met bijgevoegde akte en daarbij behorende tekening, waarmee N.V. Luchthaven Lelystad voor de provincie Flevoland een huurafhankelijk opstalrecht vestigt voor het realiseren van onder meer een transformatorhuis en een kabeltracé voor het opladen van elektrische bussen van de Airport Express.

2. De Commissaris van de koning te verzoeken volmacht te verlenen aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de provincie bij de notaris te vertegenwoordigen bij het passeren van deze akte.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met een akte waarmee N.V. Luchthaven Lelystad voor de provincie Flevoland een huurafhankelijk opstalrecht vestigt voor het realiseren van onder meer een transformatorhuis en een kabeltracé ten behoeve van het opladen van elektrische bussen van de Airport Express (station Lelystad Centrum – Lelystad Airport).

04 Antwoorden statenvragen - JA21 - Claims a.g.v. beslissingen m.b.t. Meta Hyperscale Datacenter

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 17 april, ontvangen op 28 april 2022 over claims a.g.v. beslissingen m.b.t. Meta Hyperscale Datacenter.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 17 april, ontvangen op 28 april 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over claims a.g.v. beslissingen m.b.t. Meta Hyperscale Datacenter. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 24 mei 2022.

05 Antwoorden statenvragen - VVD, CDA, SGP - Reset Oostvaardersplassen

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD, CDA, SGP van 20 april, ontvangen op 26 april 2022 over reset Oostvaardersplassen.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 20 april 2022, ontvangen op 26 april 2022 hebben de Statenfracties van de VVD, CDA en SGP vragen gesteld over reset Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 24 mei 2022.

06 Beantwoording Statenvragen PvdD aangaande betere bescherming reeën ten aanrijdingen

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over betere bescherming van reeën tegen aanrijdingen.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordnotitie aan de staten.

Samenvatting:

Antwoorden op schriftelijke Statenvragen van de Partij voor de Dieren over betere bescherming van reeën tegen aanrijdingen.

07 Mededeling PS over de financieringssystematiek medeoverheden na 2025

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met verzending van bijgaande PS mededeling over de financieringssystematiek medeoverheden na 2025

Samenvatting:

In het Coalitieakkoord 2021-2025 heeft het kabinet aangekondigd een nieuwe financieringssystematiek voor de medeoverheden (gemeenten en provincies) te willen uitwerken voor de periode na 2025. Dit brengt een aantal onzekerheden voor de provincies met zich mee. Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten hierover te informeren.

08 Aandeelhoudersvergadering sportservice Flevoland 2022

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De portefeuillehouder sport voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sportservice Flevoland B.V. bij de behandeling van de jaarstukken de volgende aandachtspunten mee te geven:

a. de notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering Sportservice Flevoland B.V. van 24 november 2021 ongewijzigd vast te stellen;

b. de jaarrekening 2021 en bijbehorend jaarverslag van Sportservice Flevoland B.V. ongewijzigd vast te stellen.;

c. decharge te verlenen aan het bestuur ter zake van de door haar verrichte handelingen in 2021.

Samenvatting:

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Sportservice Flevoland B.V. Doel van sportservice is om, passend binnen het provinciale sportbeleid de brede maatschappelijke waarde van sport optimaal te bevorderen in Flevoland. Op 25 mei 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sportservice Flevoland B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er door Sportservice verantwoording afgelegd over het jaar 2021 aan de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld.

09 Beantwoording statenvragen Groen Links - inclusief wervingsbeleid provincie

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van Groen Links over inclusief wervingsbeleid provincie

2. In te stemmen met bijgaande antwoordnotitie aan de staten

Samenvatting:

Op 23 mei 2022 heeft Groen Links schriftelijke statenvragen gesteld over het wervingsbeleid provincie. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 25 mei 2022.

10 Beantwoording statenvragen - Hicham Ismaili Alaoui van Groen Links, PVV, DENK, SP, JA21 en Forum voor Democratie - verontrustende signalen discriminatie en ongewenste omgangsvormen in het werving- en selectieproces

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen Hicham Ismaili Alaoui van Groen Links, PVV, DENK, SP, JA21 en Forum voor Democratie van 24 mei 2022 ontvangen op 24 mei 2022 over verontrustende signalen discriminatie en ongewenste omgangsvormen in het werving- en selectieproces

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten

Samenvatting:

Op 24 mei 2022 heeft de heer Hicham Ismaili Alaoui van Groen Links, PVV, DENK, SP, JA21 en Forum voor Democratie - verontrustende signalen discriminatie en ongewenste omgangsvormen in het werving- en selectieproces. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 25 mei 2022.

11 Reactie op brief Hart voor Dieren Oostvaardersplassen om een besluit te nemen of het managementplan van Staatsbosbeheer in overeenstemming is met het beleidskader beheer Oostvaardersplassen.

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. Instemmen met de reactie op de brief van Hart voor Dieren Oostvaardersplassen, welke op 22 april ontvangen is.

2. Provinciale Staten via bijgevoegde mededeling informeren over de reactie van het College van Gedeputeerde Staten op de brief.

Samenvatting:

De stichting Hart voor Dieren Oostvaardersplassen heeft de provincie een brief gestuurd met verzoek om een besluit te nemen of het managementplan van Staatsbosbeheer in overeenstemming is met het beleidskader beheer Oostvaardersplassen. De provincie is van mening dat er geen aanleiding is om op nieuw te kijken of het managementplan van Staatsbosbeheer in overeenstemming is met het beleidskader beheer Oostvaardersplassen.

Download

Besluitenlijst 31 mei 2022

pdf - 129,45 kB
Open de pdf