Besluitenlijst 5 juli 2022

1. Onderzoeksopzet transparant bestuur

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

  1. In te stemmen met het voorstel Onderzoek transparante overheid (onderzoek 217a provinciewet).
  2. Provinciale Staten hiervan op de hoogte te stellen met bijgevoegde Mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten onderzoek te doen naar de openheid van het dagelijks bestuur van de provincie. De vraag die in het onderzoek moet worden beantwoord en de aanpak ervan zijn het college vastgesteld.

2. Afwijzing handhavingsverzoek MOB voor Zuiderzee BV

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

  1. Het handhavingsverzoek van Coöperatie Mobilisation for the environment (MOB) af te wijzen met betrekking tot Zuiderzee BV, Noordermeerpad 1 te Creil.

Samenvatting

Er is een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden in het kader van de Wet natuurbescherming tegen een varkenshouderij. Uit onderzoek is gebleken dat de stikstofemissie niet zal toenemen ten opzichte van bestaande rechten. Daarmee is er sprake van intern salderen en daarmee vrijgesteld van de vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Het verzoek tot handhaving is afgewezen nu is gebleken dat er geen sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Voor deze wijziging is een positieve weigering afgegeven waarin deze situatie is vastgelegd.

3. Handhavingsverzoek Stichting NewMob Stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

  1. Het handhavingsverzoek van de Stichting NewMob met betrekking tot het handhaven van activiteiten in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden af te wijzen.

Samenvatting

Er is een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden in het kader van de Wet natuurbescherming tegen alle activiteiten en handelingen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden die een significante bijdrage hebben aan de stikstofdepositie in deze gebieden. Aangezien er in Flevoland dergelijke gebieden niet aanwezig zijn is dit verzoek afgewezen.

4. Advies aardwarmte winningsplan Luttelgeest III aan ministerie EZK

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

  1. In te stemmen met het positieve advies zoals verwoord in de brief aan het Ministerie van Economische Zaken en klimaat (EZK) ten behoeve van het winningsplan Luttelgeest III (Hoog-weg), met inachtneming van de aangegeven aandachtspunten (bodemdaling, putintegriteit, cumulatieve effecten, interferentie met andere projecten in dit gebied, en zorgvuldige communicatie).

Samenvatting

Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder geven gezamenlijk aan in te stemmen met het winningsplan aardwarmte Luttelgeest III (Hoogweg), met inachtneming van de in het advies gestelde aandachtspunten.

5 Aandeelhoudersvergadering Horizon van 29 juni 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

A. Namens de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2022 te besluiten om:

1. De notulen en actielijst van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 december 2021 vast te stellen.

2. De voorgestelde resultaatbestemming als volgt te wijzigen:

a. het resultaat uit deelnemingen in de Flevolandse fondsen Technofonds Flevoland B.V., MKB-fonds Flevoland B.V. en de Aanjager B.V. ad. € 3.227.459 toe te voegen aan de wettelijke reserve deelnemingen.

b. Een bedrag van € 98.887 te onttrekken aan de bestemmingsreserve werkkapitaal voor incidentele uitgaven en kosten die niet doorbelast kunnen worden aan derden (verlieslatende projecten).

c. Het bedrag van € 225.623 uit gewone bedrijfsuitoefening toe te voegen aan de algemene reserve.

3. De jaarrekening, met inachtneming van de gewijzigde resultaatbestemming, vast te stellen.

4. Op grond van artikel 217, tweede lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek de volgende inlichtingen te vragen aan de Raad van Commissarissen:

a. Hoe heeft u invulling gegeven aan uw rol als toezichthouder op het strategisch beleid van de vennootschap?

b. Welke aandachtspunten zijn hieruit naar voren gekomen en hoe monitort u deze aandachtspunten?

c. Welke bevindingen zijn er op gebied van de interne beheersing? Welke maatregelen zijn hierop getroffen en hoe houdt u hier toezicht op?

d. Wat heeft u, als toezichthouder, gedaan in het kader van het monitoren op het invulling geven aan de eerder afgegeven aandeelhoudersinstructies?

e. Welke risico’s onderkent de Raad van Commissarissen? Wat heeft u vanuit uw toezichthoudende functie gedaan ten aanzien van deze risico’s? Hebben deze risico’s zich ook voorgedaan?

f. Hoe heeft u als Raad van Commissarissen uw eigen functioneren en het gevoerde toezicht beoordeeld? Welke aandachtspunten heeft u hierbij geconstateerd?

5. Kwijting te verlenen aan de directie voor het gevoerde bestuur in 2021 en aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht hierop.

B. Voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet-openbare informatie, niet zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, in de aangeleverde documenten voor de aandeelhoudersvergadering.

Samenvatting

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Horizon B.V. Horizon B.V. is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet op de versterking van de regionale economie. Op 29 juni 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Horizon B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er door Horizon verantwoording afgelegd over het jaar 2021 aan de aandeelhouder. Ten tijde van de algemene vergadering heeft de aandeelhouder de jaarrekening 2021 vastgesteld en besluit genomen over de resultaatbestemming.

6. Planologische procedure Rondweg Lelystad Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef)

Portefeuillehouder

Reus, J. de en Smelik, C.W.

Beslispunten

  1. In te stemmen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie Rondweg Lelystad Zuid.
  2. In te stemmen met de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Uitgangspuntennotitie Rondweg Lelystad Zuid en het publiceren van bijbehorende kennisgevingen.
  3. In te stemmen met het vragen van advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rondweg Lelystad Zuid.

Samenvatting

De provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben het voornemen om samen een rondweg aan te leggen vanaf de aansluiting 9 (A6) Lelystad-Zuid naar de Westerdreef. De komende jaren wordt daarvoor eerst een planologische procedure doorlopen. Afgesproken is dat de provincie de planologische procedure opstart met een Uitgangspuntennotitie en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage. Vanaf september worden de stukken ter inzage gelegd en wordt de participatie opgestart met een inloopavond. Met de aanleg van deze rondweg wordt de bereikbaarheid van Nationaal Park Nieuw Land aan de zuidwestzijde van Lelystad verbeterd. Verder verbetert de verkeersveiligheid op bestaande wegen en wordt de aansluiting 10 (A6) Lelystad Centrum ontlast.

Download

Besluitenlijst 5 juli 2022

pdf - 103,08 kB
Open de pdf