Besluitenlijst 7 juni 2022

1. Programma Mobiliteit en Ruimte

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten voorgesteld wordt om:
  1. Het Programma Mobiliteit en Ruimte vast te stellen;
  2. In te stemmen met het bestedingsplan en votering van het totaalkrediet;
  3. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de oormerken voor onderstaande onderwerpen binnen de stelpost Nieuw Beleid te benutten:
   • Infrastructuur – Wegen;
   • Infrastructuur – Fietspaden;
  4. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om inliggende uitvoeringskredieten te voteren.
    
 2. Onder voorbehoud van vaststelling van het Programma Mobiliteit en Ruimte door PS de aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen en daarmee ten laste van de bestemmingsreserve Mobiliteit:
  • Een jaarlijks budget voor Risicogestuurde verkeersveiligheid te ramen ten bedrage van € 250.000 (2022-2025) en dit te verhogen naar € 400.000 (2026-2030);
  • Een jaarlijks budget voor Smart Mobility te ramen ten bedrage van € 1.000.000 (2022), € 2.333.000 (2023-2025) en dit te verhogen naar € 4.200.000 (2026-2030);
  • Een jaarlijks budget voor Fietsstimuleringsmaatregelen te ramen ten bedrage van € 100.000 (2022-2029);
  • Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om het Programma Mobiliteit en Ruimte ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten. Het uitvoeringsprogramma is erop gericht om de provinciale doelen uit de Mobiliteitsvisie 2030 nader uit te werken en te verbinden met doelstellingen en activiteiten van partners. Als innovatieve provincie investeren we slim in schoon vervoer en een solide vervoersnetwerk, dat veilig en duurzaam is.

2. Het voorkomen van droogteschade langs provinciale wegen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Provinciale Staten voor te stellen, middels bijgevoegd Statenvoorstel, de droogteschade langs provinciale wegen aan te pakken conform scenario 4a uit de notitie droogteschade, waarbij wordt over gegaan tot het versterken van de weg, in combinatie met het beperkt verwijderen van beplanting. Hierbij worden de te kappen bomen allemaal gecompenseerd.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in gestemd met het Statenvoorstel inzake de aanpak van de droogteschade langs provinciale wegen. Het Statenvoorstel zal nu in juli worden ingebracht in Provinciale Staten. Het voorstel gaat uit van de uitvoering van een scenario, waarbij er een zorgvuldige afweging plaats vindt tussen het versterken van de verharding in combinatie met het al dan niet verwijderen van bomen. Daarnaast worden alle bomen die gekapt worden gecompenseerd in plaats van alleen de wettelijk te compenseren bomen.

3. Actualiseren heffings- en schadeverordeningen in verband met komst Omgevingswet

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de volgende verordeningen vast te stellen:
  • a. Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Flevoland,
  • b. Verordening grondwateronttrekkingsheffing Flevoland en
  • c. Verordening nadeelcompensatie provincie Flevoland.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten voor de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Flevoland, de Verordening grondwateronttrekkingsheffing Flevoland en de Verordening nadeelcompensatie provincie Flevoland vast te stellen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de provinciale heffings- en schadeverordeningen tijdig voldoen aan de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht). Verwacht wordt dat deze wetten per 1 januari 2023 inwerking treden. Reden voor dit voorstel is dat de grondslag van deze verordeningen wijzigt en de Omgevingswet andere terminologie hanteert dan de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. De tarieven voor de heffingen zijn ongewijzigd.

4. Beoogde woningbouwaantallen Flevoland in de periode 2022-2030 om te komen tot prestatieafspraken met het Rijk

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Bijgevoegde brief te sturen aan het Rijk met het ‘bod’ van 39.600 beoogde woningen in Flevoland in de periode 2022-2030 om te komen tot nadere afspraken over de bijdrage van Flevoland om de landelijke woningbouwopgave te realiseren.

Samenvatting

In het kader van de Nationale Woon- en Bouwagenda werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan het realiseren van een toegankelijk, betaalbaar woonlandschap van goede kwaliteit. Als eerste stap in het traject om te komen tot afspraken tussen Rijk en regio over de bijdrage van Flevoland aan het landelijke woningbouwtekort heeft provincie Flevoland, in nauwe afstemming met de gemeenten in Flevoland, geïnventariseerd hoeveel woningen er in de periode 2022 tot en met 2030 gebouwd worden. Gedeputeerde Staten leggen deze inventarisatie voor aan het Rijk met de boodschap dat de provincie Flevoland een goede bijdrage kan leveren om de landelijke woningbouwopgave te realiseren. Hierbij staat een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling voorop. Een dergelijke bouwambitie raakt onze samenleving immers in veel facetten. Dus (sociale) voorzieningen, (OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen zijn belangrijke uitgangspunten. Ook de combinatie met het oplossen van knelpunten op het gebied van stikstof via bronmaatregelen of ecologische herstelmaatregelen moet nadrukkelijk op de radar staan.

5. Uitvoering Programmadeel - Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Een programmamaker in te huren om tot eind 2024 uitvoering te geven aan het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ dat onderdeel is van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling.
 2. Een Flextender procedure te starten om opdrachtverlening mogelijk te maken aan de programmamaker.
 3. Deelname van makers aan het programma vorm te geven met offertes en opdrachtverstrekking.
 4. Provinciale Staten te informeren met bijgaande mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot inhuur van een programmamaker voor het programma 'Nieuwe makers, nieuwe verhalen' dat onderdeel is van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling. Het programma richt zich op de ontwikkeling van nieuwe makers die innovatief en genre-overstijgend aanbod maken dat ook nieuw publiek trekt.

6. Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Repelweg te Marknesse (MITC).

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Repelweg te Marknesse (MITC) voor wat betreft de onderdelen
  • a. ontsluiting op de Repelweg (reconstructie Wet geluidhinder),
  • b. verkeerskundig onderzoek over de ontsluiting
  • c. alsmede het ecologisch onderzoek voor de vleermuizen,
 2. Bijgaande brief als zienswijze aan het college van b&w van de gemeente Noordoostpolder te sturen.
 3. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen in de zienswijzebrief.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om tegen het bestemmingsplan Repelweg (MITC) een zienswijze in te dienen. De zienswijze richt zich op de ontsluiting van het MITC-terrein op de Repelweg en het uit te voeren vleermuizenonderzoek op het MITC-terrein.

7. Intentieverklaring Samen voor een veilige, groene en recreatieve IJsselmeerdijk (gelegen tussen de jachthaven Flevo Marina en de Ketelbrug)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Intentieverklaring Samen voor een veilige, groene en recreatieve IJsselmeerdijk.
 2. Gedeputeerde H. Hofstra te machtigen om namens Gedeputeerde Staten de Intentieverklaring te ondertekenen.
 3. In te stemmen met de bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de intentieverklaring Samen voor een veilige, groene en recreatieve IJsselmeerdijk. Via deze intentieverklaring spreken partijen af om - ieder vanuit zijn reguliere taken en verantwoordelijkheid zich in te in te spannen langs de IJsselmeerdijk de vooroever te realiseren en ecologisch optimaal in te richten en de aanleg en inrichting van een fietspad op de IJsselmeerdijk te realiseren.

8. Vertegenwoordiging en standpuntbepaling AVA NV Afvalzorg op 8 juni 2022

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Gedeputeerde C.W. Smelik ten behoeve van de algemene aandeelhoudersvergadering als standpunt mee te geven dat de provincie als aandeelhouder van NV Afvalzorg:
  1. De jaarrekening vaststelt;
  2. Decharge verleent aan de Raad van Commissarissen en de directie;
  3. Instemt met de winstuitkering in de vorm van een vast dividend;
  4. Voorgedragen kandidaten (her)benoemt als voorzitter respectievelijk lid van de Raad van Commissarissen;
  5. Instemt met het voorstel voor honorering van de RvC.
 2. Geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel bijgevoegde agendastukken.

Samenvatting

Het bedrijf Afvalzorg beheert en exploiteert de stortplaatsen in Flevoland. De provincie Flevoland is aandeelhouder van NV Afvalzorg. Gedeputeerde Smelik brengt op de halfjaarlijkse aandeelhoudersvergadering de standpunten in namens de provincie. Op de agenda staat het vaststellen van de jaarrekening 2021 en de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

9. Zomernota 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de zomernota 2022 en de daarin opgenomen financiële voorstellen.
 2. De zomernota 2022 via bijgaand concept statenvoorstel aan te bieden aan Provinciale Staten, inclusief de bijbehorende 5e begrotingswijziging 2022.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de concept zomernota 2022. De zomernota is een afwijkingenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2022 met als peilmoment 1 mei 2022. De zomernota wordt aangeboden aan Provinciale Staten ter behandeling in de Statenvergadering van 13 juli 2022.

10.Bijdrage in de uitvoeringskosten van het programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland 2021-2027

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Uit de cofinanciering voor Europese programma's maximaal € 61.614,24 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het Interreg VI A programma Deutschland - Nederland 2021-2027.

Samenvatting

Flevoland is voor de periode 2021-2027 opnieuw partner in het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland. Dit is een Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt bevorderd. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om een bijdrage van circa € 61.600 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit programma.

11. Coördinatie bevoegd gezag project A6-Zon

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. en Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het coördinerend bevoegd gezag voor project A6-Zon conform de wet te laten bij het Rijk.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten het coördinerend bevoegd gezag voor project A6-Zon niet naar zich toe te trekken maar dit conform de wet te laten bij het Rijk.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 142,57 kB
Open de pdf