Besluitenlijst 14 februari 2023

1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Onmenselijke situatie rondom noodopvang Almere

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van de PvdA over de onmenselijke situatie rondom noodopvang Almere.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

De Statenfractie van de PvdA heeft schriftelijke statenvragen gesteld over de onmenselijke situatie rondom noodopvang in Almere; deze vragen werden op 16 januari 2023 ontvangen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 februari 2023.

2. Aanpassing concessiegebieden OV-concessies Oost

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Provinciale Staten te informeren over de nieuwe concessiegebieden in OV Oost.

Samenvatting

De Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel hebben de indeling van hun OVconcessies aangepast. Hierdoor ontstaan kleinere concessies dan oorspronkelijk was voorzien. In plaats van de twee concessies Berkel-Dinkel en Rijn-Waal komen er drie concessies: Twente - ZHO, Achterhoek - Rivierenland en Arnhem - Nijmegen - Foodvalley. Dit besluit betekent een aanpassing van de gezamenlijke Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel.

3. Bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht (IBT) Waterschap Zuiderzeeland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Met het Waterschap Zuiderzeeland bijgevoegde bestuursovereenkomst IBT aan te gaan.
 2. Gedeputeerde Hofstra te mandateren om namens Gedeputeerde Staten deze bestuursovereenkomst te tekenen.
 3. Het Afdelingshoofd van de betreffende afdeling te mandateren om namens Gedeputeerde Staten een addendum behorende bij deze overeenkomst aan te gaan en namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen wanneer de volgende technische wijzigingen moeten worden aangebracht:
  • a. Tenaamstelling van de Algemene Vergadering zal veranderen in Algemeen Bestuur zodra het Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 is gewijzigd.
  • b. Technische wijzigingen in de bestuursovereenkomst welke voortvloeien uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 4. Intrekken van de Nota toezicht op het waterschap Zuiderzeeland (#1860379).
 5. Na ondertekening Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de bestuursovereenkomst IBT.

Samenvatting

Gedeputeerden Staten hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie en waterschap Zuiderzeeland. In deze bestuursovereenkomst hebben de provincie en het waterschap vastgelegd op welke manier zij het interbestuurlijk toezicht (dat is het toezicht dat de provincie op het waterschap houdt) de komende jaren gaan uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt bij het IBT is dat de provincie zich terughoudend opstelt als gebleken is dat het waterschap de uitvoering van de waterschapstaken en haar eigen controle daarop goed op orde heeft. De bestuursovereenkomst is op 9 februari 2023 door de provincie en het Waterschap Zuiderzeeland ondertekend.

4. Wijziging ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming doden edelherten Oostvaardersplassen

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Instemmen met de wijzigingsbesluiten die zien op de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming voor het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen.

Samenvatting

De vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen worden op enkele punten gewijzigd, zodat het makkelijker wordt het beoogde afschot te realiseren. Het gaat onder meer om het toestaan van het doden van de dieren tijdens de bronsperiode en een verlenging van de afschotperiode tot 1 mei.

Download

Besluitenlijst 14 februari 2023

pdf - 95,68 kB
Open de pdf