Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met gedeeltelijk sloop en nieuwbouw gebouwen Vitens te Biddinghuizen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 3 mei 2024 het besluit (kenmerk 3246794) hebben vastgesteld voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, in verband met de sloop en nieuwbouw van gebouwen van Vitens N.V. gelegen aan de Spijkweg 51 te Biddinghuizen.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 14 mei 2024 tot en met 25 juni 2024 digitaal ter inzage. U kunt de stukken onderaan deze pagina inzien. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud of de procedure, dan kunt u contact met ons opnemen. Bel 0320 – 265 265 of mail naar natuurvergunning@flevoland.nl.

Download

Ontheffing

pdf - 270,55 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Conceptontwerp vleermuisverblijf Bremerberg

pdf - 2,47 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Beantwoording vragen provincie Flevoland

pdf - 1,37 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Beantwoording vragen Spijkweg 51

pdf - 390,47 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Machtigingsformulier ontheffingsaanvraag Bremerberg

pdf - 348,19 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Projectplan en ecologisch werkprotocol Bremerberg

pdf - 9,48 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Aanvullend ecologisch onderzoek Bremerberg

pdf - 14,07 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Quickscan Bremerberg

pdf - 20,42 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Formulier bedrijven

pdf - 634,74 kB
Open de pdf