Wet natuurbescherming; ontheffing voor de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

Wet natuurbescherming; ontheffing voor het opzettelijk verstoren van de gewone en ruige dwergvleermuis en het opzettelijk vernielen van verblijfplaatsen van de ringslang en wezel ivm de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 19 mei 2022 een ontheffing hebben verleend aan Gemeente Almere voor opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis en voor artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang in verband met de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei 2022 tot en met 30 juni 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere inlichtingen Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

download

ontheffing voor het opzettelijk verstoren van de gewone en ruige dwergvleermuis en het opzettelijk vernielen van verblijfplaatsen van de ringslang en wezel ivm de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

pdf - 172,25 kB
Open de pdf