Privacyverklaring

Provincie Flevoland vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard wordt daarbij de wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nauwkeurig opgevolgd. Deze privacyverklaring is bedoeld voor de persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt, op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde wijze.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG regelt uw rechten bij het gebruik van uw persoonsgegevens door bedrijven, organisaties en instellingen. Daarnaast legt deze wet bedrijven regels op over de omgang met persoonsgegevens. De provincie moet zich ook aan deze wet houden. De wet is van toepassing op alle soorten en categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden door de provincie. Alles wat wij met uw persoonsgegevens doen valt onder verwerken: verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, wijzigen, afschermen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige wijze en alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. In de meeste gevallen is de verwerking op basis van de uitvoering van publieke taken: taken van algemeen belang. Denk aan het behandelen van aanvragen voor een vergunning, ontheffing, subsidie, informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), inspraakreactie, zienswijze, bezwaarschrift of klacht. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor de interne bedrijfsvoering en beveiliging van de provincie. De persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt en het provinciehuis wordt beveiligd door middel van cameratoezicht.

Wanneer u onze website bezoekt, worden er gegevens opgeslagen zodat wij kunnen zien hoe vaak onze website wordt bezocht. Ook kan hierdoor onze dienstverlening aan u worden verbeterd. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics-cookies. We hebben een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google Analytics is het IP-adres geanonimiseerd en worden er geen gegevens gedeeld met derden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Omgang met uw persoonsgegevens

De provincie ziet erop toe dat haar verwerkingen rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden bij u opgevraagd, zodat wij met zo min mogelijk gegevens ons doel kunnen behalen. Intern hebben wij onze systemen zo ingericht dat alleen de personen uw gegevens inzien, die dat ook daadwerkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk.

Ook is er zorg gedragen voor de beveiliging van uw gegevens. De provincie heeft hier passende beveiligingsmaatregelen voor getroffen. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard of langer dan de wet voorschrijft. De bewaartermijnen van uw gegevens zijn vastgelegd in overige wet- en regelgeving. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

Uw rechten

Vanuit de AVG heeft u een aantal rechten. Deze worden de rechten van betrokkenen genoemd. Wilt u gebruikmaken van een van uw rechten? Dan kunt u dat via ons loket aanvragen. Hieronder vindt u een opsomming van uw rechten:

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt.
  • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens. (rectificatie)
  • U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen. (vergetelheid)
  • U heeft het recht om beperking van de verwerking te vragen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
  • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking waardoor profilering kan ontstaan.

Verwerking door derden

De provincie maakt gebruik van diensten van derden. Deze partijen dienen ter ondersteuning van de uitvoering van onze taken. Maar het kan ook zijn dat wij deze diensten volledig uitbesteden. Zo maakt de provincie bijvoorbeeld gebruik van clouddiensten. In die situaties spreken we van een Verwerker. Wij gaan zorgvuldig om met de aanbesteding aan uitvoerende partners. Daarom heeft de provincie een Verwerkersovereenkomst gesloten met deze partijen. Door de ondertekening van deze overeenkomst, geeft de verwerker aan te werken met de wet- en regelgeving vanuit de AVG. De provincie heeft ook een rol als gebiedsregisseur. Vanuit deze rol wordt er veel samengewerkt. Het kan nodig zijn dat hiervoor persoonsgegevens met andere partijen worden gedeeld. Dit doet de provincie alleen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven. 

Melden van een datalek

De provincie gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat er iets niet goed gaat. Mochten uw gegevens bijvoorbeeld in handen komen van onbevoegden of de systemen worden aangevallen door een hacker, dan spreken we van een datalek. In dat geval moet de provincie het datalek onderzoeken en zo nodig melding doen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht het zo zijn dat dit leidt tot ongunstige of nadelige gevolgen voor u, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Hiervoor heeft de provincie een interne procedure opgesteld. Het kan ook zo zijn dat u een datalek ontdekt. Misschien heeft u inzage in persoonsgegevens die niet van u zijn, of verkeerd ontvangen post van ons. Dit horen wij graag via het contactformulier op onze website. U mag ons ook bellen via: 0320 – 265 265.

Functionaris Gegevensbescherming

Mocht u overige vragen of een klacht hebben, dan kunt u die doorgeven aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon ziet toe op de naleving van de AVG binnen de provincie. De contactgegevens van onze FG:

De heer S. (Sirwan) Sadradein
E-mail: avg@flevoland.nl
Postadres: Postbus 55, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad