In de proeftuinen van Landbouw: Meerdere Smaken stimuleren we vernieuwingen in de landbouw. Hier helpen en ondersteunen we om nieuwe ontwikkelingen in de praktijk te testen. Denk aan natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, circulaire productie of robotisering. Dat gebeurt in proeftuinen. Onze proeftuinen staan hieronder in alfabetische volgorde beschreven. Als er meer achtergrondinformatie over de proeftuin is, leest u dat in de linkjes in de tekst.

Overzicht proeftuinen

Waarom proeftuinen?

In Flevoland werken we aan een agrofoodsector die duurzaam, wendbaar en weerbaar is. Onze agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving tussen stad en platteland versterken. We zetten in op gezonde landbouw voor iedereen. Om dit mogelijk te maken verbinden we onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar in de proeftuinen.

Aardappelvermeerdering uit zaad

Vermeerdering van aardappelen uit zaad. Deze technologie is niet nieuw, maar wordt in de commerciële aardappelteelt weinig toegepast. Vermeerdering uit zaad biedt ten opzichte van pootaardappelen enkele voordelen. De ontwikkeling van nieuwe rassen is sneller en het transport is goedkoper. Meer weten? Ga naar aardevo.com.

Agroforestry

Agroforestry is het combineren van landbouw of veeteelt met natuur. Deze proeftuin combineert inzichten uit onder andere voedselbossen en strokenteelt tot een systeem. Zo leidt het beste van de reeds aanwezige kennis en inzichten tot meerwaarde voor landbouw, natuur, omgeving en ondernemers. De focus ligt hierbij op meerjarige, houtige landbouwgewassen op landbouwgrond.

Akker van de Toekomst

Op de Akker van de Toekomst in Ens worden nieuwe akkerbouwtechnieken en -methodieken ontwikkeld en getest. Kennis uit de biologische en gangbare landbouw wordt gecombineerd. Het streven is:

  • 90% vermindering van gewasbeschermingsmiddelen
  • 40% minder energieverbruik
  • Geen gebruik van kali- en fosfaatkunstmeststoffen
  • Maximaal 30 kilogram kunstmeststikstof per hectare per jaar
  • 80% minder waterverbruik.

Zo wil de Akker van de Toekomst een inspiratiebron en voorbeeld zijn voor akkerbouwers in Flevoland en daarbuiten. De Akker van de Toekomst is een initiatief van Stichting Future Food Production.

Boerderij van de Toekomst

Op zo’n 80 hectare polderklei bij Lelystad, werkt de Wageningen Universiteit aan het stimuleren van biodiversiteit. Met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van voedingsstoffen te verminderen. De proeftuin werkt bijvoorbeeld met robotisering, sensortechnologie en zelfrijdende voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor bodemweerbaarheid, klimaatmitigatie en- adaptatie. Meer informatie vindt u op farmofthefuture.nl.

Elektrisch beregenen

Elektrisch beregenen is het sproeien van akkers met een elektromotor in plaats van met een aggregaat op diesel. De resultaten van de proeftuin laten zien dat bij zowel haspel- als druppelirrigatie ruimte is voor verdere verduurzaming. De overstap op een elektrische pomp is financieel interessant. De grootte van het financiële voordeel is afhankelijk van de draaiuren van de pomp en dus van de hoeveelheid beregening. Daarnaast zorgt de overstap op een elektrische pomp voor minder CO2- en stikstofuitstoot want er is minder dieselgebruik.

Elektrofarmers

Deze proeftuin bestaat uit 3 onderdelen:

1. Flevo Electric Farmers

In deze proeftuin verkennen vier agrarische ondernemers in Zuidelijk Flevoland samen de mogelijkheden om onderdelen van hun bedrijf te elektrificeren. Zo is BioBrass is erin geslaagd om ijs te maken met van zonne-energie. Met dit ijs koelen zij nu hun kool. Meer info: erfbv.nl/flevo-electric-farmers.

2. Groene Waterstof Braambergen

Dit onderdeel heeft als doel een waterstoffabriekje (Elektrolighter) te realiseren dat groene waterstof produceert. De energie om de waterstof te maken, moet komen van het zonnepark op de voormalige vuilnisbelt Braambergen in Almere. Naast de Elektrolighter moet er ook een tankstation komen waar tractoren waterstof kunnen tanken.

3. Mobiele waterstoftankstations

De initiatiefnemers van Groene Waterstof Braambergen voorspellen dat er in de nabije toekomst meer trekkers op waterstof zullen rijden. Die trekkers kunnen niet allemaal naar Braambergen rijden om daar te tanken. Daarom is er een nieuw project opgestart, waarin Bol Van Staveren gaat participeren. Doel van het project is het ontwikkelen en realiseren van kleine waterstoftankstations plus distributiesysteem. Bedoeling is dat de waterstoftanks op boerenerven geplaatst kunnen worden en vervolgens gevuld worden door Bol van Staveren, zoals dat nu ook met diesel gebeurt. Dit project is nog niet gestart, het wachten is op de beschikking.

Robuuste Rassen

Robuuste aardappelrassen zijn rassen die bestand zijn tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans. Deze aardappelziekte kan in een natte zomer grote schade aan aardappelplanten toebrengen, waardoor de oogst zelfs onverkoopbaar kan worden. Activiteiten binnen deze proeftuin zijn erop gericht om de bekendheid van robuuste aardappelrassen te vergroten. Om zo uiteindelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en oogstverliezen te verkleinen. Meer weten? Ga naar bionext.nl.

SOILCOM

SOILCOM is een combinatie van Landbouw Meerdere Smaken en Zicht op bodemstructuur. Doel is om samen met telers te verkennen wat de mogelijkheden zijn om bodemstructuur en -vruchtbaarheid te verbeteren met organisch materiaal zoals compost. Er zijn ongeveer 14 telers betrokken bij deze proeftuin.

Uireka 2.0

In deze proeftuin werken  ongeveer 50 partijen uit de gehele uienketen. Het doel is om toe te werken naar een duurzame en weerbare uienteelt. Als onderdeel van de samenwerking wordt gekeken naar 12 verschillende projecten. Zoals rassenonderzoek, de teelt en opslag van uien. De ui is goed vertegenwoordigd in de Flevolandse akkerbouw. Daarom is het belangrijk om de kennis uit dit netwerk zo goed mogelijk te benutten. Meer informatie op uireka.nl.

Vereniging FlevoFood

Vereniging FlevoFood is een netwerkvereniging van en voor Flevolandse voedselbedrijven. Hun leden zijn actief in de landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, catering en retail. Samen vormen ze een krachtige regionale voedselketen. De bedrijven binnen de Vereniging Flevofood werken onderling nauw samen en zoeken samenwerkingsverbanden met een groot aantal partners zoals overheden, financiële en kennisinstellingen.

Veldbonen

Deze proeftuin is onderdeel van het programma Growing Green Proteins, dat provincie Flevoland startte om de plantaardige eiwittransitie te stimuleren. Doel is om te komen tot een rendabele teelt en ontwikkeling van de vraag naar Flevolandse/Nederlandse veldbonen. Er doen vijf agrarische ondernemingen en vier adviseurs/adviesbureaus mee aan deze proeftuin. Er zijn demovelden aangelegd om verschillende rassen met elkaar te vergelijken.

Verse soja

In 2019 startten Flevolandse telers, DutchSoy en Green Organics met de teelt van verse soja op Flevolandse bodem. Het eerste jaar stond in het teken van kennis opdoen over veredeling, teelt en de markt. In 2020 richtten de boeren zich op een hoger oogst opbrengst en de verkoop in de Nederlandse supermarkt. Provincie Flevoland ondersteunt deze proeftuin om een bijdrage te leveren aan de eiwittransitie, het Europese beleid en om minder afhankelijk te worden van import.

Zilte teelten

In deze nog te starten proeftuin worden vis- en plantenteelt gecombineerd in aquaponics. Aquaponics is een combinatie van hydrocultuur (planten kweken op water) en aquacultuur (waterdieren kweken) in een ecologisch evenwicht. De waterdieren leveren voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren het water voor de dieren. Hierdoor is er minder verlies van voedingsstoffen en de productie van vis, schelpdieren en algen wordt geoptimaliseerd. 4 ondernemers in aquacultuur werken samen. 3 onderwijsinstellingen zijn betrokken en zetten zelfs studenten in. De proeftuin onderzoekt een nieuw verdienmodel naast visserij en groenteteelt.