Wonen in Flevoland

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Ook in Flevoland zien we de woningprijzen verdubbelen én staan er minder huizen te koop. Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Ruimte voor de Flevolander én voor de mensen die in Flevoland willen wonen.

Woonwensen centraal in de woonagenda

De woonagenda agendeert activiteiten die eraan bijdragen dat het in Flevoland goed wonen is voor iedereen. Hierbij gaat het om méér dan alleen goede woningen. Er is onderzocht in welke mate woonwensen zijn gerealiseerd (wat is er tot nu toe gebouwd, wie wonen er wel en niet en waarom) en wat de woonwensen in de toekomst zijn. Bij het maken van de woonagenda is de provincie samen met de gemeenten op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen die zijn uitgewerkt in acties. Bijvoorbeeld gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten, thuis wonen met zorg, duurzaam bouwen en wooninnovaties. Provinciale Staten heeft deze woonagenda unaniem vastgesteld op woensdag 13 oktober 2021.

Flevoland bouwt 100.000 woningen tot 2050

Tegelijk met de ontwikkeling van de Flevolandse woonagenda werkt de provincie aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen (motie Koerhuis over 100.000 woningen en moties Amhaouch en Terpstra over Deltaplan Noordelijk Nederland). De invloed van deze ruimtelijke opgave op Flevoland is groot en vraagt meer dan alleen het bouwen van huizen. In het bouwen aan een vitale samenleving werkt de provincie aan een integrale ruimtelijke ontwikkeling waarbij ‘wonen’ een van de invalshoeken is. De Flevolandse woonagenda geeft met hulp van de woningmarktonderzoeken en agendapunten kwalitatieve input voor de bouw van deze 100.000 woningen.

Samen aan de slag!

Samenwerking is onmisbaar bij het oplossen van de woonopgave. Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties zijn het met elkaar eens dat de druk op de woningmarkt om een oplossing vraagt. Wettelijk gezien zijn de Flevolandse gemeenten als eerste aan zet. Zij bepalen wat er gebouwd wordt. De provincie heeft een duidelijke rol in het doen van onderzoek, het stimuleren van samenwerking over gemeentegrenzen heen en het ruimtelijk-juridisch aangeven waar woningbouw is toegestaan.