Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. Het beheer is bij of namens de gemeente of het waterschap. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente ontheffing vragen van deze verplichting. Verleent de provincie ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Die lozers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.

Welke regels gelden voor u?

De gemeente kan een verzoek tot ontheffing van de zorgplicht aanvragen als het onder andere gaat om:

  • een gebied dat buiten de bebouwde kom ligt
  • een bebouwd gebied met minder dan 2000 inwoners
  • er de komende 5 jaar geen concrete uitbreidingsplannen van het bebouwd gebied bestaan

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

Hoe lang duurt het?

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Laatst aangepast: 10-05-2021